Ara?t?rma Yaz?lar?...
Hata
 • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

ISO 9001 Olmadan...

Yazdır
PDF

Sebla HELVACI

(Kalite Uzman?)

Kurumlar?n ba?ar?l? ynetilebilmeleri, sahip olduklar? ynetim sistemi modeline ba?l?d?r. Bir rn yada hizmeti; m?terinin istedi?i lde kabul edilebilir hale getirmek iin, sat?n alma, depolama, n haz?rl?k, retim ve sunu? safhalar? ile sat?? sonras? hizmetin her a?amas?nda beklenti ve memnuniyeti en st seviyede tutmas? gerekir.

Sistematik, etkin, refleksleri h?zl? bir ynetimin ve hedefine ko?an her kurumun kullanabilece?i, dnyadaki en etkin sistem ISO9001:2008 Kalite Ynetim Sistemidir. Her trl organizasyona, sanayi sektrnden hizmet sektrne, KOB?lerden holdinglere, kamudan zel sektre kadar tm kurum ve kurulu?larda srekli geli?me ilkesiyle hem sistemi, hem de uygulama yapan kurumu rakiplerinden bir ad?m ne ?karan yazd???n? yapt?ran, yapt???n? ise yazd?ran sistemdir.

AMA ?

ISO9001:2008 Kalite Ynetim Sisteminin bir organizasyona kurulmas? ve tm sreleriyle i?letilmesindeki ama ?u ?ekilde zetlenebilir.

 • Kurumsalla?mak
 • Maliyetleri azaltmak
 • Rekabet gcn artt?rmak
 • Verimlili?i ve karl?l??? artt?rmak
 • M?teri memnuniyeti odakl? al??may? benimsemek
 • ??lerin her defas?nda do?ru yap?lmas?n? kolayla?t?rmak
 • Kurum ii ileti?imi glendirmek

S?STEM KURULU? A?AMALARI

Dan??manl?k sresince firmam?z ve ilgili kurulu?un yneticileri m?terek olarak belgelendirme iin temrin plan? haz?rlayacak olup szle?mede belirtilen ba?lang? ve biti? tarihleri aras? projenin uygulama safhas? gerekle?tirilecektir. Dan??manl?k sreci ?u a?amalardan geecektir:

 • Mevcut yap?n?n analiz edilmesi ve gerekliliklerin tespit edilmesi
 • Kalite Ynetim Sisteminin temel unsurlar? olan proseslerin tan?mlanarak etkin uygulaman?n ba?lat?lmas?
 • Tm personele planl? e?itimlerin verilmesi
 • Kurumsal kimlik olu?turulmas?
 • Grev, sorumluluk ve vekalet sisteminin olu?turulmas?
 • Reorganizasyonun gerekle?tirilmesi
 • retim srelerinin tan?mlanmas?
 • retimde kullan?lan yntemlerin Kalite Ynetim Sistemine entegrasyonu
 • Tedarik ve sat?? srelerinin sisteme entegrasyonunun sa?lanmas?
 • Kurulu? ierisinde i tetkikin yap?lmas?
 • Srekli iyile?tirme modellerinin srdrlebilir kaynaklarla sisteme entegre edilmesi
 • ISO9001:2008 Kalite Ynetim Sistemi belgelendirme a?amas?n?n gerekle?tirilmesi

ISO9001:2008 Kalite Ynetim Sistemi kurulu?a ne yarar sa?lar?

 • st ynetime sa?l?kl?, etkili ve sistematik bilgi aktar?lmas?
 • Yetki ve sorumluluklar?n netle?mesi ve i? performanslar?n?n artt?r?lmas?
 • Kurulu? ii i?lemlerin kolay anla??lmas? ve analiz edilmesi
 • Proseslerin iyile?tirilmesi, verimlili?in ve kalitenin artmas? (i?in ilk seferde do?ru yap?lmas? sonucu)
 • M?teri memnuniyetinin artmas?, ayn? lde memnuniyetsizli?in azalmas?
 • Kritik srelerin kontrol alt?na al?nmas? ve s?f?r hatan?n amalanmas?
 • Uygun olmayan rnler, hatal? rnler ve hizmetlerden do?an pe atma, iade, fire ve benzeri uygulamalar?n azalmas?
 • Srelerin performans ve hedefler ile ilgili ynetime gelen bilgilerin kolayla?mas?
 • Kalite ile ilgili artan bilgi ve yksek motivasyonlu personelin tecrbeleri ile srekli geli?me ve bymeye kap? a?lmas?

www.9eyluldanismanlik.com

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?