Ba?ar? ykleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

?kinci El Otoda Riske Girmeyin...

Yazdır
PDF

EREN OTOMOT?V'in ba?ar? yksn?irket Ynetim Kurulu B?k.Yusuf Eren anlatt?:

''Mardin do?umluyum. Ailem, ben 2 ya??ndayken ?zmir'e g etmi?. Aileme destek olmak iin al??maya ba?lad?m. Araba y?kmada al???rken arkada? ortak araba ald?k. Bak?m yap?p satmak istedik. Para kazan?nca kendi ba??ma araba al?p satmaya ba?lad?m. Zorluklar?n? ekti?im her konuda m?teri riskini tamamen stlenen bir anlay??la Hatay semtinde 1979 y?l?nda ilk i?yerimi at?m. 1982-1994 y?llar? aras?nda Alsancak'da al??t?k. 1995-2003 dneminde Gaziemir'de iyi bir ?irket olmu?tuk. 2004 y?l?ndan itibaren Gaziemir Akay Caddesi, Ege Serbest Blge kar??s?nda, 2.000 m2 kapal? alan plaza, 3.000 m2 servis, 10.000m2 a?k alan olmak zere toplam 15.000 m2. lik bir tesiste hizmetimize devam ediyoruz.

Hizmetlerimiz:

M?terilerimiz dinlenebilsin diye kafeterya at?k. Riske meydan vermeden garantili al?? ve sat???n adresiyiz. M?teri odakl? al??arak 50.000'in zerinde ara satt?k. Gveni kazanmak zor ama korumak daha zor. Onun iin ok al???yoruz. Ya?ad???m?z yerde, ?zmir'de yat?r?m yapmay? ok seviyoruz. M?terilerimizi ba?ka yerlerde yormamak ve onlar?n gvende olmalar?n? sa?layarak sorunlar?na en seri zm retebilmek iin 2005 y?l?nda EREN S?GORTA'y? kurduk. Ayr?ca e?itli sigorta ?irketlerinin acenteli?ini alarak sigorta ve arac?l?k hizmeti vermeye ba?lad?k. M?terilerimizin kontrol edilmi?, bak?m? yap?lm?? aralar alabilmeleri iin 2007 y?l?nda EREN SERV?S hizmetlerini kurduk.

M?terilerimize alacaklar? ve satcaklar? aralarda kar??la?abilecekleri sorunlarda dan??manl?k ve ekspertiz deste?imizle galericilik ad?n? temize ?kard?k. ?nsanlar?n kand?r?lmalar?n? kesinlikle nledik. Bizden alacaklar? satacaklar? her ara iin riski s?f?rlad?k. Trafik takip servisimizle i?ler ok seri yryor. Ege blgesinde 10.000 ki?i zerinde yap?lan bir ankette Ege Blgesi'nin EN ?Y? GVEN?L?R firmas? seildik. ?kinci el oto almak riske gelmez slogan?yla drstlk, gven, gler yz ve kal?c? dostluklardan dn vermeden hizmet vermeye devam ediyoruz."

www.erenotomotiv.com

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?