Ba?ar? Öyküleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

1976 y?l?ndan beri ?zmir'de Çad?r imalat? yapan EFES ÇADIR'?n ilkelerini Mustafa Kaya anlatt?.

Recep Kaya'n?n önderli?i, o?ullar? Mustafa ve Özkan Kaya’n?n cesareti  ile Efes Çad?r ?zmir’de örnek bir aile ?irketi.

?irket, sektöründeki yenilikleri dünyayla ayn? h?z ve kalitede ülkemizde uyguluyor. Ürün gam?, çevreye uyumu, fonksiyonelli?i ve yenilikçe tarz?yla özenli bir kompozisyon sergiliyor. Kurucu Ba?kan Recep Kaya;’’ Ba?ar?lar?m?za deneyimlerimiz, deneyimlerimize do?ru kararlar?m?z, do?ru kararlar?m?za da yanl?? kararlar?m?zla geldik.’’ Diyor. Mustafa Kaya ise ‘’ Ba?ar? küçük çabalar?n, inanman?n, kararl? olman?n ve çok çal??man?n sonucudur. Ba?ar?l? geçmi?imizi yeni mü?teri memnuniyetleri ile taçland?rmak istiyoruz. Biz bunu için gece gündüz demeden çal???yoruz. Aile ?irketi olmam?z bize seri karar alma, hemen uygulamaya  geçme ve sonuçland?rma avantaj? veriyor. Bu ise güvendir. Bu güven bizim en büyük gücümüzdür’’ Dedi.

Özkan Kaya ‘’Biz bugünlere i?imizi iyi yapmak, yani yapabilece?imizin en iyisini yaparak sayg?, sevgi ve dayan??ma ile geldik. Teknolojiyi yak?ndan takip etmek, iyi planlama, yerinde uygulama, do?ru zamanda do?ru insanlarla yap?lan i?,iyi i? bölümü sonuç ne olursa olsun yerinde de?erlendirmeler ba?ar?n?n anahtar?d?r.’’ Dedi.

www.efescadir.com.tr

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

Kö?e Yazarlar?