Ba?ar? Öyküleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

?n?aatç? Ya?ar Deliba? ?n?aat?n bir kolu, mermercili?i seçti. ERC?YES MERMER? kurdu.

Kayseri’den geldi. Asl?nda in?aatç?. ?n?aat?n bir kolunda ilerlemeliydi.  Mermercili?i seçti. Üç y?ll?k ç?rakl?ktan sonra firmas?n? kurdu. Ya?ar Deliba?o?lu 20 y?ld?r Mermer levhalar? oca??ndan al?p mamul halde evlere i?yerlerine sanayiye resmi dairelere monte ederek teslim ediyor. Bize ?unlar? anlatt?.

Do?al mermer kal?c?l???n? sa?laml???n? esteti?ini ve ergonomiyi yer dö?emesi mutfak tezgâh? pencere mermeri merdiven duvar gerekti?inde de mezar ve mezar ta?? olarak haz?rl?yoruz. Yapt???m?z i? çok planl? ve organize olmay? gerektiren bir i?tir. Aksad???m?zda bizden sora gelen i? kollar?n? tümüyle aksat?r?z. Bu nedenle planlad???m?z i?lerin bir gün önce “on ölç bir biç” dikkatiyle kesilmesi ta?tan gelen do?al çizgileri en uyumlu ?ekilde sa?lam olarak k?rmadan çok dikkatli haz?rlar?z. Montaj ekibimiz saat 9 da montaj mahallinde olmak ve kendilerine tan?nan sürede i?i bitirmek zorundad?r. ??imiz en küçük dikkatsizli?i affetmez.

??imi çok seviyorum. ?nsanlar? çok seviyorum. ?? sevgiyle yap?lmal?. ?? mutlaka zaman?nda ba?lamal?. Ba?ar? mü?teri memnuniyetidir. Verdi?imiz sözleri gününde yerine getirmek hatas?z seri çal??mak çok dikkatli olmak ba?ar?d?r. Arkas?ndan mutluluk gelecektir. Mutluluk sorunsuz bir ya?am de?ildir. Elbette sorunlar olacakt?r. Sorunlarla ba?a ç?kabilme yetene?ini kendinizde görüyorsan?z dü?ünüyorsan?z güçlüsünüz.

GG

Fabrikada mermer kesim sesleri çal??ma sesleridir. ??in gürültüsü içinde çocuklar?m?z? i? içinde yeti?tiriyoruz. Çekirdekten yeti?me e?itimli insanlarla i?imiz artacakt?r. Çünkü bilgi insan? ku?kudan kararl?l?k ise korkudan kurtaracakt?r.

Bana göre her gün yeni bir ba?lang?çt?r. Ba?ar? ba?araca??m diyenlerin ve ??ini sevenlerin hakk?d?r.  Hedefimiz ise aile bütünlü?ünde istikrarl? büyüme ile GEL??EN TEKNOLOJ?YE uyumu ile ERC?YES MERMER? hak etti?i yere yükseltmektir.

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

Kö?e Yazarlar?