Ba?ar? Öyküleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

Do?u Derman Dinçer ile i? serüvenini ve D?NÇER GRUP’un gelece?e bak???n?  konu?tuk;

Henüz, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ö?renim gördü?ü y?llarda ?zmir’e yerle?meyi akl?na koyan Do?u Derman Bey ile i? serüvenini ve Dinçer Grup’un gelece?ini konu?tuk;

Üniversiteyi ?zmir’de okurken, limanda çal??t?m. Organizasyon, promosyon, dergicilik, reklam tasar?m i?leri yap?p, tiyatro guruplar? ve anaokullar?nda çal??t?m. Kazand?klar?mla ilk ?irketimi 1997 y?l?nda kurdum. Sana otomobil alarm? imal ettik ve projemiz tuttu.

Reklam-Organizasyon i?lerini yapt???m Do?ta? Mobilya Yönetim Kurulu Ba?kan? Davut Do?an Bey, yazl???n?n balkonunda otururken, bana ortakl?k teklif etti. Sermayem yetersizdi. Davut Bey bana kap? açt?. Benim için dönüm noktas?yd? ve gerek kurum gerekse ?ah?s olarak benim modelim oldu. ??lere yeti?emeyince a?abeyimle birlikte çal??maya karar verdik. Zamanla ma?aza say?m?z be?e ç?kt?. E?im ve küçük karde?im de bize kat?ld?. Biz de bir aile ?irketi olma yolunda ilk ad?mlar?m?z? att?k. Sorumlulu?u iyi payla?t?k.

Ba?ar?m?z?, çekirdekten yeti?memeye ba?l?yorum. S?ra d???, yenilikçi anlay??la ?u an s?radan olan mü?teriye ikram ve müzik yay?n?n? biz ba?latt?k. Geçenlerde ö?rendi?ime göre ilk açt???m?zda tecrübeli a?abeylerimiz kaç ay sonra bataca??m?z konusunda iddiaya giriyorlarm??.

Ticarette tek sektörde olmamal?yd?k. Aile fertleri farkl? sektörlere yöneldik. ?uan Dinçer Gurup bünyesinde Do?ta? Mobiya’n?n sat?? ma?azas?, Cascade Mobilya ?zmir sat?? ma?azas?, 9 Eylül Dan??manl?k ve E?itim Kalite Yönetim Sistemleri Dan??manl???, Marmaris Büfe’nin ?zmir Bornova i?letmecili?i gibi i? kollar? bulunmaktad?r.

Seves cam tu?la firmas?n?n Türkiye distribütörlü?ünü yapmaktay?z. Çok de?i?ik projeler yapm?? olan bir firma. Türkiye’de de her türlü proje, malzeme ve mimaride katk?lar?n? görece?iz. Asimetrik, kendi enerjisini kendisi üretebilen, yanmayan, güvenli tahliyeli, ???k oyunlar?yla istenilen zamanda renklenen, renkleri de?i?ebilen, estetik harikas? binalar görece?iz.

Avrupa yak?n zamanda Türkiye’ye bak?? açs?n? de?i?tirdi. Türkiye’nin büyük güç oldu?unu fark etti. Avrupa devletleri Do?u’ya aç?lmak için Türk firmalar?na ihtiyaç duyuyor. 2011 y?l?nda yabanc? ortaklar?m?zla patenti bize ait bir in?aat malzemesinin üretimine ba?l?yoruz.

Türkiye’nin gelece?ini çok iyi görüyorum. ?u anki dünyan?n merkezleri de?i?ecek.Çocuklar?m?z yeni dünyan?n merkezinde ya?ayacaklar.Ba?ar? payla?t?kça güzeldir, bu bir s?r de?il. Belli ilkeleriniz olacak; dürüstlük, azim, güven, uygulama, uzmanla?ma gibi..

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

Kö?e Yazarlar?