Ba?ar? Öyküleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

Dikili'nin ba?ar?l? firmas? HÜSEY?N ÖZCAN Ltd.?ti. Genel Md. çal??ma kurallar?n? anlatt?.

Hüseyin ÖZCAN eski dostumuz. Dikili seyahatimizde kendisiyle bulu?aca??m?z? kararla?t?rm??t?k. Bu dü?ünceyle kendisini arad?k. Büyük o?lu Mehmet beyden HÜSEY?N ÖZCAN’IN 2010 y?l? mart ay?nda vefat etti?ini ö?renince ?ok olduk. Onun an?s?na ve onun bize verdi?i söz üzerine, çok sevdi?i firmas?n? konu?mak üzere Firman?n Genel Müdürü Mehmet Özcan ile kararla?t?rd???m?z gün bulu?tuk. Bize ?unlar? anlatt?.

“1970’ li y?llarda çal??maya ba?layan babam?z önce S?hhi Tesisat i?ini kurdu. Daha sonra çocuklar?n? büyüyünce çal???rlar anlay???yla in?aat sektörünün de?i?ik alanlar?na yöneldi. Bildi?iniz gibi ?n?aat sektörü yaratt??? istihdam olarak, ekonomiye verdi?i canl?l?k bak?m?ndan Lokomotif Sektördür. Babam bu özelli?i ve özellikle Türk insan?n?n ev yat?r?m sevdas?n? dikkate alarak adeta yat?r?m zincirini tamamlad?.

DEM?R DO?RAMA, PVC SEKTÖRÜ, MOB?LYA DEKORASYON,   YER KAROSU ?MALAT, GÜNE? ENERJ? S?STEMLER?, ÇEL?K KAPI BAY?L???,  i?leriyle uygulamac? olarak çal???yoruz. Ayr?ca Köy Su ??letmesi olarak Kaba kum ve Salihleralt?’na i?letme hizmeti veriyoruz. Böylece Mini bir Holding Özelli?i ta??yoruz san?yorum.

?ki karpuz bir koltukta ta??nmaz anlay???n?n do?ru oldu?unu gayet iyi biliyoruz. Siz nas?l ta??yorsunuz derseniz? Bu i?in biri birinden ba??ms?z yürüdü?ünü, Her Bölüm yönetiminin karde?lerimden birinde oldu?unu, kimsenin i?ine ba?ka bir karde?in kar??mad???n?,  Zaman? geldi?inde her firma yetkilisinin firmas?yla ilgili haftal?k, ayl?k yapt???m?z toplant?larda rapor sundu?unu söyleyebilirim. Biz karde?ler olarak babam?zdan ald???m?z terbiye sonucu Büyü?e sayg?y?, BA?ARININ B?RL?KTEN GELD???N?, B?RL???N KUVVET OLDU?UNU çok iyi ö?rendik. Bu anlay?? bugün çok iyi yürüyor. Dü?ünün karde?lerin hepsinin i?i var. 4 Karde?in en küçü?ü muhasebecilik e?itimi görüyor. Organizasyonun bütünlü?ünü dü?ünün. ?irket s?rlar?n? d??ar?ya ta??nmamas?, herkesin sorumlulu?unu bilmesi, Sayg?n?n her ?eyin üstünde olmas? di?er özelliklerimiz.

Biz in?aat?n her safhas?n? komple tamamlayabilen bir ekibiz. ?n?aat harçla ba?lar, temizlikle biter. Ba?ar?l? i? organizasyonu bizim ba?ar?m?z oluyor. Bizim ?ans?m?z Hüseyin Özcan gibi edebi, sayg?y?, sorumlulu?u, birli?i bize a??layan bir ustan?n yan?nda yeti?memizdir.O Ya?arken yönetimi bana verdi. Kendisi dahi benden görev ister ve yapard?.

Yenilikleri iyi takip ediyoruz. Ama ülkemizde yap?lan, genel istatistikler, ara?t?rmalar aile ?irketlerinin ömrünün 10 y?l oldu?unu söylüyor. Biz duyguya dayal? de?il, Denetimi çok iyi yaparak sa?l?yoruz. Evrakl? ve düzenli, oto kontrollü çal???yoruz. ??in sonucu, kontrolü çok önemli. Mü?teri memnuniyeti ile tüm yorgunluklar biter.

Dan??may? biliriz. ?yi uygular?z. Sayg?, güven, devaml?l?k ba?ar?n?n temel s?rr?d?r. Ba?ard?kça daha iyi ko?uyorsunuz.

Biz bu yolda tam gaz ko?arken model ald???m?z firmalar, var tabi. PAKPEN, CANKARPEN, A DU?, EGE SKS örnek ald???m?z firmalard?r. Elden bilgi almayan, faksla sipari? alan firmalar bunlar. Projeler e?itimle geli?iyor. Bütçeyle ilgili ?eyler bunlar tabi. Proje uygulan?rken örne?imiz, modelimiz gibi bir yola girerken çal??malar?m?z usta i?çi e?itimi ile geli?iyor. Yönetim, bilgisayarl? ve bilinçli olmak zorunda. Biz bu olu?uma girdik. Otomasyonlu, bilgisayarl? otomatik üretim yak?n zamanda ula?mak istedi?imiz üretim biçimidir. Bu süre ne kadar k?sal?rsa ba?ar? oran?m?z mutlulu?umuz o derece katlanacakt?r. Bu vesileyle bu ko?umuzda bize destek veren büyüklerimize sayg?lar?m? sunmak isterim. Çok te?ekkür ediyorum…”

www.huseyinozcanltd.com

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

Kö?e Yazarlar?