Ba?ar? ykleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

?brim Denemedi, Yapt?

Yazdır
PDF

1980 Y?l?nda ?zmir'e geldi. ?? bulamad?. Kemeralt?nda orap satt?. Uluslararas? ?BR?M NAKL?YATI kurdu.

Sonras?n? Uluslar aras? Ta??ma ?ti. Genel Mdr Recep ?brim anlatt?."Hi unutmam zab?talar? grnce nas?l kaard?k. Bazen de antam? arkama saklar, onlar gidince sat???ma devam ederdim.

NAKL?YEC? OLDUM

Biraz para kazan?nca neredeyse tamam? bor diyebilece?im taka bir kamyon ald?m. Nakliyecilik yapacakt?m. Evime iki telefon ald?m. Bir tanesi szde firmam?n telefonuydu. Kart bast?r?p da??tt?m. Nihayet bekledi?im i? ?kt?. Telefon ?stanbuldand?. Vapurla limana gelen yk al?p ak?am ?zmir e gelecek plakas? verilen T?ra verecektim. Ak?amst beni arad?lar. T?r?n 3 gn gecikece?ini mallar? depoma indirmemi sylediler. Tamam demek zorunda kald?m. Kamyonu bir otoparka ektim. Kilitledim. al??aca??m derken bo?ta kald?m. Denilen gnde T?ra mal? teslim edince fark ta isteyemedim. Kar edeyim derken zarar ettim. Bu olay beni geni? yer kiralamaya ve depoculuk yapmaya yneltti.

ALTI KADRE??MVAR Gece gndz al???yordum. Arkas?n i?ini ald?m. Birka y?lal??t?k .Yklemeve indirme iin forklift te ald?m. Srmesini bilmiyorum. ?renmek iin gnlerce bedava indirme bindirme yapt?m. ??ler yoluna girmi?ti.

Gn oldu arabalar? birer, birer o?altt?k. ??imiz artt?. ?imdi benden ka Konteyn?r isterseniz isteyin, ne kadar mal depolanacaksa depolans?n, hi s?k?nt? ekmiyoruz. ??imizi ok seviyoruz. Hibir depocunun yapmad??? say?m? tam noksan sahipsiz, yanl?? konular? prensipli kay?tl? al??mam?zla zyoruz.

YOKTAN VAROLU?

Yoktan bir g olman?n tipik rne?i oldu?umuzu d?nyorum. Y?llard?r ya?am?m?zda ba?ar?s?z insanlar tan?d?m. Onlar tembelliklerine hep bahane buldular. Zaten olmayaca??n? biliyorduk diyorlar. Bu tav?rlar?yla ba?ar?s?zl??? a??r?yorlar. Bir kez daha denerim ama mmkn de?il diyorlar. ?nanmayarak ba?ar? olunur mu? Ba?ar? iin nce karar vermek, arkas?ndan ba?araca??na inanmak ve terlemek gerek."

www.ibrimnak.com

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?