Ba?ar? ykleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Ar?m Bal?m Pete?im

Yazdır
PDF

"B?R TAT" Bal MstahsiliRefik MUSLU ile Ayval?k ?eytan Sofras? Yolundaki?irin kulbesindetan??t?k.

Ar?n?n al??kanl???n? hepimiz biliriz. ok al??anlara ar? gibi al??kan deriz.Tipik, rnek retici Refik Musluyu 75 ya??nda yayd??? pozitif enerji nedeniyle dinledik.

Babam da ok al??kand?. Hep onun gibi olmak istedim. Yan?nda al??maya ba?lad?m. Ustam babamd?. ??i ?rendi?imde y?llar geti. Tam 40 y?l oldu. Ben kendimi ?renmeye a?k, yeni yeti?en bir delikanl? gibi a ve hevesli hissediyorum. Bildiklerimi de insanl?kla payla?mak istiyorum. Gelecekte Ya?am?mda ?rendiklerimin benimle birlikte yok olmas?n? istemem. T?pk? e?me gibi yararlan?lan, suyu iilen gibi dan???lan olmak istiyorum. Bu ok gzel bir duygu. Halk niversitesi bu olmal?. nk insanlar? ok seviyorum. Bana bir ?eyler ?retenleri hi unutmam.

Babamla ba?layan ar?c?l?k ya?am?m bu i?i seviyor muyum sorusuyla netle?ti. Art?k e?itilemeyen, hep al??an insanl??a, rnyle ?ifa da??tan ar?larla birlikteydim. Bal?n polenin, ar? stnn yararlar?n? hepiniz biliyorsunuz. Yce kitab?m?z Kuran-? Kerimde de ifadesini bulan bu rn art?k i?i bilenlerin ustal???yla en iyi ?ekilde en iyi ko?ullarda retilmeli, kadir k?ymet bilen insanlara ula?t?r?lmal?yd?. Ben bu karar?m? resmi onayl? tescilli markam? standart?m? egenin emsalsiz ieklerine zaman?nda ar?lar?m? ta??yarak yapabiliyorum. 40 y?ll?k artan m?teri potansiyeli bana yolumun do?rulu?u konusunda gven veriyor.

EKEN B?L?R

En iyi ya?ayan bilir derler. Ben bunu ya?ad?m. S?ROZ (hastas?) oldum. Okuduklar?mdan bilim adamlar?ndan 1001 derde deva denilen baldan hem de en iyisini kendim retti?im halde neden yararlanm?yorum diye d?ndm. Bal, polen, kar???m?n? yo?urt ile tad ayarlamas? yapt?m. Kar???m? her gn yedim. ?nan?n bir ay sonra doktorum inanamad?. Sende hastal?ktan eser kalmam?? dedi?i an? unutam?yorum. Mum dibine ???k vermi?ti. Bu hastal??? yendim derken ya?amda ba?ka bir s?nava girdim. Motosiklet tutkum trafik kazas? ile beni bulu?turdu. Ayni kar???ma ?lac?ma devam ettim. Kafamda ve vcudumdaki k?r?klar hasarlar ok abuk iyile?ti. Grd?nz gibi her ynyle fevkalade sa?l?kl?y?m. Kendimi ok iyi hissediyorum. B?LG?Y? insanl?kla payla?mak ok gzel. ?nan?n ok rahatl?yorum.

?eker hastalar?na bile ayni yolla a??r?ya kamadan bal yemelerini doktor kontrolnde kendilerindeki dzelmeyi grmelerini tavsiye ediyorum. Ben insanl?k iin yarat?lm?? al??kanl?k sembol ar?lar?n evredeki bilinsiz tar?m ilalar? kullan?m? ile ar?lar?n telef olmas?na dayanam?yorum. Ar?n?n yok olmas? demek dnyan?n yok olmas? demektir gr?ne aynen kat?l?yorum. Bilinli, rgtl, belgeli reticilerin kaliteli rn e?itleriyle ne oldu?u belli olmayan ithal bal?, bol rn uygun fiyat ve kaliteyle yenebilece?ini asla pes etmemek zorunda oldu?umuzu bilmeliyiz.

Gnmzde do?al rnlere yneli?, ar?c?l?k rnlerinin tedavi edici, i?tah a?c?, harika besleyicili?i, kuvvetli antibiyotik olarak t?pta ar? zehrinin kullan?larak romatizma, bel ve adale a?r?lar?nda, eklem ve sinir iltihaplar?n?n tedavisinde kullan?ld??? biliniyor.

BAL, POLEN,ARI STܠSA?LIKTIR

Ba??n?z a?r?d???nda aspirin iyi geliyor. ?yi geldi d?ncesiyle bir kutu ilac? ierseniz zehirleniyorsunuz. Oysa ayni anlay??? hata ile polende uygulasan?z bir cay ka???? yerine 100 gr polen yeseniz vcudunuz fazlas?n? kabul etmiyor ama zehirlenmiyorsunuz. Sadece paran?z? kaybediyorsunuz. Oysa ayni miktar poleni kendinize yararl? olacak ?ekilde daha verimli kullanabilirdiniz.

Onun iin gelecekte do?al rnler ok de?erlenecek. ?nsanlar?n, toplumlar?n, lkelerin bilin dzeyleri artt?ka do?ru sorgulama sonucu kaliteye ula??lacak KAL?TEL? YA?AM inan?lmaz lde yayg?nla?acakt?r. nk mutluluk al??anlar?n hakk?d?r. Gezelim, grelim anlay??? ile Ayval?k ?eytan Sofras? Yolu zerinde kendi rnmz satarak insanlara sa?l?k da??tt?k. ok dostumuz oldu.

Bu vesileyle dostlara buradan selam olsun diyorum.

Refik Muslu Usta kadim dostlar?yla...

?eytan Sofras? Yolu Sar?msakl?/AYVALIK ?? tel: 0(266 324 17 70)

Ev tel : 0(266 331 03 14) Gsm : 0 533 656 79 54

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?