Ba?ar? Öyküleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

YE??LTAYLAR Metal Geri Kazan?m ?ti. Genel Md. Murat Ye?iltay ile firmay? ve gelece?i konu?tuk.

1972  Y?l?nda ?zmir Çankaya’da Mustafa Ye?iltay taraf?ndan Hurdac? olarak kuruldu. 1994 Y?l?nda ?irketle?erek 5. Sanayide çal??t?. ?kinci ku?ak Ali ve ?smail YE??LTAY yönetimindeydi. 1997 de Bornova Do?anlar setine ta??nan ?irket 3. Ku?ak Murat ve Mustafa Ye?iltay yönetiminde 2500 m2 alanda halen ko?usuna devam ediyor. Uzman kadrosu ve uygun teknoloji kullanmas? sonucu ?SO 9001 belgesi ald?.

Kalitesiyle Metal Hurda sektöründe Kalite Yönetimini benimseyen ilk firmalardan biri oldu. Sa?l?kl? Geri Kazan?m anlay??? çal??an firma yetkilisi Murat Ye?iltay sözlerini  bir K?z?lderili atasözünü hat?rlatarak tamamlad?. “Dünya bize atalar?m?zdan miras kalmad?. Biz bu dünyay? çocuklar?m?zdan ödünç ald?k…” diyor. Hepimiz çok iyi çevreci olmak zorunday?z.”

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

Kö?e Yazarlar?