Ba?ar? Öyküleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

Sürrealist M?MAR NUR OKTAR, tepeden t?rna?a i?in her kademesinde yer alarak bugünlere gelmi?.

15 Y?ll?k ?antiye deneyimini ara?t?rmac? yap?s? ve çal??kan ki?ili?iyle birle?tirmi?.

‘’ Arsay? ilk gördü?ümde plan kafamda hemen olu?uyor. Tecrübe kolayl?kla kazan?lm?yor. Ke?ke herkes iyi bir deneyim sonras? i?ini kursa. Ben baretleri, çizmeleri giydim. Zor i?lerdi. Ö?rendiklerimle, bilgi birikimimle mü?terime en uygun          çözümü    sunabiliyorum. ?antiye uygulamas?n?n çok faydas?n? gördüm.’’ Diyor.

‘’Gölcük depremi için yerinde incelemeye gittim. Kötü bir olayd? ancak ya?and?. Bir daha ya?anmamas? ve yap?labilecekleri tespit için hatalar? yerinde görmeliyim diye dü?ündüm. Ve hayat?m?n dersini ald?m.’’

Ve i?te Nur Oktar'?n anlatt?klar?;

‘’ Ben plan kotalar? olmadan projemi çal??maya ba?lamam. Veriler, her bilgi tam olmal?. Düz, renksiz projeler bana zevk vermiyor. Ekonomi, fonksiyonellik ve estetik mimarinin temel ta?lar?d?r. Farkl? tarzlar? ve yeni malzemeleri sürekli olarak ara?t?r?r?m. Binan geli?me a?amalar?n? takip edip foto?raflarla ar?ivliyorum. Çözüm, sorunu iyi tan?makla kolayla??r. Bu noktada ar?iv bilginiz h?z?r gibi yeti?iyor. Yeni projem Narl?dere’de  sevgi, sayg? anlam?nda çift ‘s’ den olu?an mükemmel bir çal??ma.

Parayla her ?eyi sat?n alabilirsiniz. Ama zevki ve keyfi alamazs?n?z. Çünkü bu bir ya?am biçimidir, bir kültürdür."

www.oktarmimarlik.com

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

Kö?e Yazarlar?