Ba?ar? Öyküleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

?smail Sadi Do?an Tekstile ç?rak olarak ba?lad?, ?imdi ABD'ye çocuk elbisesi sat?yor.

36 y?l önce bir tekstil atölyesinde ç?rak olarak i?e ba?layan Do?an, ?imdi yan?nda çal??t?rd??? 110 i?çiyle ba?ta ABD olmak üzere Yunanistan, Fransa, Kazakistan ve K?rg?zistan'a çocuk elbisesi sat?yor.?

?smail Sadi Do?an, PALMERO markas?n?n sahibi Fla? Konfeksiyon'un yönetim kurulu ba?kan?. ?zmir'in ünlü moda çar??s? Mimar Kemalettin'de 36 y?l önce bir tekstil atölyesinde ç?rak olarak i?eba?layan Do?an, ?imdi yan?nda çal??t?rd??? 110 i?çiyle ba?ta ABD olmak üzere Yunanistan, Fransa, Kazakistan ve K?rg?zistan'a çocuk elbisesi sat?yor. Alt? çocuklu hamal bir baban?n o?lu olan Do?an, amcao?lu Kemal Do?an ile ba?lad?klar? i? hayat?nda ailesinden de 12 ki?iyi yan?nda çal??t?r?yor.

Aslen Konya Bey?ehirli olan ?smail Sadi Do?an'?n babas?, k???n ?zmir'e gelip hamall?k yap?yordu. Çocuklar?n?n kendisi gibi hamal olmas?n? istemeyen Do?an, e?i ?erife ve alt? çocu?unu 1974 y?l?nda yan?na al?p ?zmir'e ta??n?yor. Aile, bir y?l babalar?n?n hamall?k yapt???, Ciro ad?ndaki üzüm i?leme fabrikas?n?n depolar?nda kal?yor. Yoksulluk içinde bir hayat süren ?smail Sadi Do?an, o dönem ya?ad?klar?n? ?öyle anlat?yor: “Bir y?l boyunca bir tane gri pantolonum ve bir tane de mavi gömle?im vard?. Kirlendi?inde ak?am y?k?yor, sabah tekrar giyiyordum. Mimar Kemalettin'de alay konusu olmu?tum. '?smail seninle foto?raf çektirelim.” diye dalga geçiyorlard?.' Do?an ve ailesi, bir y?l sonra babalar? Tari?'te kadrolu i? bulunca, Gümü?pala'da bir gecekonduya ta??n?yor.

Tekstil atölyelerinden birine ç?rak olan Do?an, i?e paket ta??makla ba?l?yor. Daha sonra tezgâhtarl?k ve reyon ?efli?ine yükseliyor. Aradan 12 y?l geçtikten sonra 1986 y?l?nda ?smarlama terzisi olan amcao?lu Kemal ile Akça Han'da bir i? kurmaya karar veriyorlar. Çocuk ?ortu üretip ma?azalara toptan vermeye ba?l?yorlar. Daha sonra Mimar Kemalettin'e, oradan Kap?lar'a, sonolarak da ?imdi bulunduklar? Tekstilciler Sitesi'ne ta??n?yorlar. 110 ki?inin çal??t??? 2 bin 400 metrekarelik fabrikalar?nda, 2-14 ya? aras? 300'e yak?n çocuk elbisesi ve okul k?yafetleri dikiliyor.

“Ba?ta hep kendi i?imiz olsun diye bir çabam?z vard?. Allah yard?m da etti.” diyen ?smail Sadi Do?an, a??rl??? Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin her kö?esine Palmero markal? ürünlerini gönderiyor. Son be? y?ld?r ABD ba?ta olmak üzere Yunanistan, Fransa, Kazakistan ve K?rg?zistan'a hem çocukelbiseleri hem de okul k?yafetleri sat?yor. 2001 krizini avantaja çeviren Do?an, maddi s?k???kl??a ra?men kimseyi i?ten ç?karmamas?n?n meyvesini, daha sonra ziyadesiyle ald???n? ifade ediyor. “Çal??an?n halini kendisinden daha iyi kimsenin anlayamaz.  Ayba??nda borç bulurum, çal??anlar?n maa??n? öderim. Misafir geldi?i zamanlar?n d???nda, personelden ayr? yemek yemedim.  Beni mutlu eden, bu kadar ki?inin çal??mas?. Yine ayn? kazançlar?m olsa ama bin ki?iyi istihdam edebilsem.” diyor.

Kendileri imalat yapt???ndan kaliteli ürün ortaya ç?kard?klar?n? kaydeden Do?an, Uzakdo?u'dan gelen kalitesiz mallar?n fiyatlar? etkiledi?ini aktar?yor. ?nsanlar?n bir gün kalitesiz ürünün fark?na varaca??na inanan Do?an, “Avrupa'daki kriz, Türkiye'yi öne ç?kard?. Biz Avrupal?ya Çin'den daha h?zl? ve küçük adetler sa?layabiliyoruz. Uzakdo?u'dan gelen mallar bizi etkileyince ihracata yöneldik.” ?eklinde konu?uyor.

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

Kö?e Yazarlar?