Ba?ar? Öyküleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

 

REAL DO?AL TA?   ?thal etti?i 17 Makinesi ile Yerli ve ithal  do?al ta?lar? ekonomiye kazand?r?yor.

8 Y?l önce büyük tutku ile do?al ta? i?ine ba?layan Real Do?al Ta? ?ti. Genel Md. Ömer Kaya ile do?al ta?lar?, ?ifas?n? konu?tuk.

?malat, ithalat,ihracat ve toptan perakende sati? ma?azalar? ile oldukça faal bir konumda olan Real Do?al Ta? ?irketi Türkiyenin en önemli firmalar?ndan biri konumunda. Biz bu çal??may? do?al ta? yönüyle nedir? neye yarar? tarihini Ömer Kaya'dan dinledik.
 
“Bizden çok önce... Ta?, kum, toprak, a?aç, çiçek, yaprak vard?... Sonra biz geldik,  insanlar. ??te bu ak?ll? yarat?k  do?ay? tan?may? ö?rendikçe do?al ta?lar? ve onun verdi?i sa?l?kl? gizemi, huzuru  da ke?fetti.

Tabiattan, Do?adan, yüzde yüz Natürel; Ta?, Kum, Toprak, A?aç ve yüzy?llar?n birikimi fosillerden olu?an do?al ta?lar? kullanmay? Do?al, ?ifal? Ta?larla birlikte stressiz, s?k?nt?s?z, sa?l?kl? ve mutlu olmay? ö?rendi...

Yeryüzünde gözünüzün gördü?ü her ?ey bir sebeple yarat?lm??t?r. Ta?lar da bu halkan?n en önemli parçalar?ndan biridir. Milyarlarca y?lda magman?n çekirde?inden hareket halindeki lav seli olarak yukar?ya ç?km??, çatlaklarda toplanm??. Gördü?ü bas?nç ve içinde bulunan mineraller sayesinde  enerji kazanm??. ??te bu enerji terapisinin insan tenine de?mesi ile titre?im yaparak etkisini gösteriyor.  

DO?ALTA?IN GÜCÜ B?L?N?YORMUYDU?
Do?al ta?lar?n ?ifa enerjileri hakk?nda bilgiler, M?s?r tabletlerinden elde edilen verilere göre, yakla??k olarak 200 bin y?l öncesine hatta daha da önceye kadar gidiyor. Sa?l?kta mucizeler yarat?yor. Hastal?kta umut oluyor. Bu dediklerimiz bilimsel de?il tabi. Hastal?klarda  tedavi önceli?i, daima modern t?bb?n olmal?d?r. Ek olaradak altarnatif destek olrak do?al ta?lar? kullanabilirsiniz.

 

Günümüzde Do?al TA?LARI HANG? ?EK?LLERDE bulabiliriz sorunuzu 3 halde diye yan?tlayaca??m.

     1. Ham halde
     2. Tamburlanm?? olarak (deniz kenar?ndaki çak?l ta?lar? gibi)
     3. ??lenmi? ?ekilde (kolye, bilezik, bileklik,halhal,vs.) olarak sat?n alabiliriz.

B?Z?M ÖNER?M?Z…
Do?al ta?? severek almal?s?n?z. Tavsiyeyle ta? al?nmaz.  Neye ihtiyac?n?z varsa onu almal?s?n?z.
Ellenmi?, dokunulmu?, kullan?lm?? ta?lar?n ar?nd?r?lmadan kullan?lmas? tavsiye edilmiyor.

Ayr?ca Vücudun enerji al??- veri? noktalar?na ÇAKRA deniyor. Vücudumuzda 7 tane çakra var. ?ifa için al?nan ta?lar?n ilgili oldu?u Çakralarda kullan?lmas? gerekiyor.
Örne?in;  Kuars kristallerinin ta?lar aras?nda özel bir yeri olup, insan hayat? üzerinde büyük etkileri vard?r. En sade ifadeyle enerji yönlendiricidir. Enerji tanzimi, tansiyon tanzimi, radyasyondan korunma, çakra aç?lmas?nda, ?ifac?l?kta vb. kullan?l?r. Bilinçli kullan?lmas? tavsiyemizdir.
 
 
 Kristal yap?l? ta?lar?n natürel halleri insanlara daha fazla ?ifa  sunuyor. Elemental zekâya sahip kristaller kullan?larak insanlara, hayvanlara ve bitkilere ?ifa verebilir. Enerji merkezlerinizi temizleyip dengeleyebilir. Enerjinizi art?rabilir. Kendilerine yüklenen herhangi bir gücü büyütme, depolama, odaklama ve aktarma konusunda gizemli yetene?? olan bu müthi? mineraller insanlar?, negatif titre?imlerden korur. Belle?inizi güçlendirmeye, bilinç düzeyinizi yükseltmeye, zihinsel ve ruhsal yönden geli?menize yard?mc? olabilirler.

SONUÇ

Evinize, ??yerinize, masan?za koyabilece?iniz büyük Do?al Ta?lar en bol çe?idiyle ?zmir’deki REAL ma?azalar?m?zda  antikac?lar? ve en kolay mutlu olma sanat?n?  bilenleri bekliyor. Yeni bir tak? sizi mutlu ediyorsa, dostlar?n?z?n be?enisi çevrede yank?lanmaya ba?lad?ysa, birkaç parçayla sizi mutlu eden sonuçlara ula??yorsan?z pozitif terapi ba?lam?? demektir. Biz el sanat? hobinizi geli?tiriyor, destekliyoruz. En güzel, p?r?l p?r?l renkli, asla solmayan kaliteyi en hesapl? fiyatlarla sizlere sunuyoruz.”

Ömer Kaya sözlerini ve co?kulu anlat?m?n? ?u sözlerle tamamlad?.

“E?inize, Çocuklar?n?za, Sevdiklerinize,  Do?al Ta?lardan Tak?, yüzük, bilezik, boncuklar hediye edin. O muhte?em, solmayan renkler, verende de alanda da pozitif dü?ünmeyi yayacakt?r. Ta?lar?n ?ifa etkilerinden daha iyi yararlanmak için, hastal?ktan önce yap?lan a?? gibi kullan?lmal?d?r.
Biz Ta?larla  stressiz, s?k?nt?s?z, sa?l?kl? ve mutlu olman?z? istiyoruz...
Ta?lar?n?z? sevin, onlarla konu?un, onlar sizi anlayacak, siz de rahatlayacaks?n?z. Bu rahatlamadan mutlu birey, mutlu bireylerden mutlu aile, mutlu ailelerden mutlu çevre, mutlu çevreden de mutlu ülke olamaz?m?? Ne dersiniz?”

 

www.realdo?alta?.com

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

Kö?e Yazarlar?