Ba?ar? ykleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

?STANBUL ?EH?R HATLARI 160 YA?INDA

Yazdır
PDF

1851 Do?umlu ?irket-i Hayriye (?stanbul ?ehir Hatlar? A?.)

Bo?aziinin gerek mimar?

?stanbul denildi?inde, akl?m?za bo?az?n iki yan?na yay?lm?? olan semtler gelir. Anadolu yakas?nda skdar, Kuzguncuk, engelky, Gksu Rumeli yakas?nda Ortaky, Arnavut ky, Bebek, ?stinye Bo?az?n k?y?lar?n? ssleyen bu e?siz semtler, gzel havalarda nas?l da cazibe merkezidirler. Kad?kyden a?a?? do?ru devam etti?inizde Moda, Fenerbahe, Bostanc?, Pendik Eminnnden yukar? ?kt???n?zda, Sirkeci, Ye?ilky, Florya, Bak?rky Tm bu semtleri; ?stanbulun en popler, en merkezi yerleri olarak biliriz. Oysa gnmzden 150 y?l ncesine gitti?imizde bu semtler, ?stanbula uzak kyler veya mesire yerleri olarak bilinirdi.

HAL? MERKEZ

?stanbul tarihi yar?mada ve Haliin d???na do?ru byyemiyordu. nk ula??m olanaklar? k?s?tl?yd?. ?stanbullu olup da kavaklara, fenerlere hi gitmemi?, hatta bu kylerin varl???ndan habersiz pek ok insan vard?.

Kad?ky, Beykoz gibi bugnn nemli ile merkezleri, srgne gnderilenlerin oturdu?u yerlerdi. Birka bal?k? kulbesi, bir cami ya da eski bir manast?r, bir de denize do?ru uzanan tahta iskeleden ibaret yerlerdi. K?y?da grkemli saraylar, zengin yal?lar, sahil haneler, biraz ierlerde de k?kler, konaklar varsa da bunlar ancak k?y? boyunca uzan?rd?. Karadan, Tarabyaya kadar bile dzenli bir yol yoktu. K?y?n?n hemen gerisinde tepelere do?ru ykselen ?narlar?, servileriyle yemye?il bir do?a ba?lard?. ?ki yakada da bugnk gibi geni? caddeler, yollar yoktu. Kylere gitmek iin tek are kay?klar, ektiriler ya da kk yelkenlilerdi.

?LK YOLCU TA?IMA

Tanzimat dnemiyle birlikte Osmanl? ekonomisinde ya?anan hareketlilik, ?stanbulun bo?aza do?ru geni?lemesine sebep oldu. Bo?az?n iki yakas?n?n ra?bet grmesini f?rsat bilen biri ?ngiliz, teki Rus iki ?irket, kapitlasyonlar?n kendilerine verdi?i haklardan yararlanarak 1837de, bu sularda iki vapur al??t?rmaya ba?lad?lar. Bu vapurlar?n al??mas?na engel olunamayaca?? iin, devrin deniz ula??m?ndan sorumlu olan Hazine-i Hassa Vapurlar? ?daresi, Hmapervaz adl? vapurla bo?azda yolcu ta??mac?l???na giri?ti.

??RKET-? HAYR?YE KURULUYOR

Hazine-i Hassa vapurlar?n?n dzenli seferler yapmaya ba?lamas?yla, kay?klarla saatler sren yolculuk yar? yar?ya k?sald?. zellikle yaz aylar?nda mesirelere, ayazmalara, ay?rlara sefa yapmaya gitmek isteyen halk art?k vapurlar? tercih etmeye ba?lam??t?. O zamanlar ortaya ?kan bu talep, ?irket-i Hayriyenin kurulmas?n? sa?lad?.

1851 y?l?nda kurulan ?irket, ?stanbulun gnlk ya?ant?s? iinde 94 y?l boyunca vazgeilmez bir yere sahip oldu. nceleri siyah boyal?, semaver bacal?, zarif yandan arkl?lar?, sonralar? daha byke, geni? salonlu, uskurlu vapurlar?yla bo?az?n iki yakas?n? birle?tiren ?irket-i Hayriye, bugnk Bo?aziinin gerek mimar?yd?.

DEN?ZE YATIRIM

2005 y?l? Mart ay?nda ?ehir Hatlar?n?n ?DO ya devri,?ehir Hatlar?nda yeni bir dnemin ba?lang?c? oldu. Tasar?m?n? ?stanbullular?n halk oylamas? ile seti?i 5 yeni yolcu vapuru ve panoramik gr? a?s?na sahip 3 yeni Hali vapuru in?a edildi ve hizmete al?nd?. Ayn? dnemde,eski nesil yolcu vapurlar? ile tarihi nem ve de?ere sahip vapur iskelelerinin renovasyonu gerekle?tirildi.Baz? iskeleler yeniden in?a edildi.

ekirdekten yeti?me Genel Mdr Sleyman Gen 2005 y?l?ndan bu yana ad? de?i?en ?irketlerde grevine devam ediyor. Pek ok ulusal ve uluslararas? projede grev alan Gen, Trkiyede denizcilik sektrnn know-how olu?turmas?nda bir ilk ad?m olarak kabul gren, ilk deniz otobs yap?m? proje ekibinde yer ald?.

Kurulu?u 1851 0lan bylesi gzte bir ?irketi bir dnya ?ehrinde ynetmenin zevkli ve sorumluluk isteyen bir i? oldu?unu belirtiyor.

2010 y?l? Eyll ay?nda da ?stanbul ?ehir Hatlar? Turizm ve Tic. San. A?. Kurularak, ?ehir Hatlar? vapurlar? ve ?skeleleri yeni ?irkete devredildi.

12 Nisan 2011 gn yap?lan zelle?tirme sonunda ?stanbul nostaljileri olan gemiler, ?ehir Hatlar? A.? ad?yla ?stanbula hizmet vermeye devam ediyor. Yeni olu?um 49 iskelede 14 hatta 34 gemiyle, mevcut Bo?azii hatlar?nda hali ve adalarda gnde 526 sefer yapacak.

Son olarak Dnyan?n en nl ?ngiliz haber Ajans? REUTERSin ?stanbul ?ehir Hatlar? Vapurlar? iin 21 nisan 2011 tarihinde yapt??? vg dolu haber zetini aktaral?m. Trkiye olarak 160 y?ll?k gururu payla?al?m

Hibir Ula??m Arac? Vapurun Yerini Tutmaz

160 y?ld?r Bo?az?n sular?nda hizmet vermeye devam eden ?ehir Hatlar?, uluslararas? bas?nda vgyle sz edildi. ?ehir Hatlar?n?n 150 bin ki?iyi ta??d??? belirtilen haberde, vapur seyahatinin dnya da bir e?i benzeri bulunmad???na dikkat ekildi.

Tarihi, kltr, nostaljisi ve iki yaka aras?nda 160 y?ld?r verdi?i hizmeti ile ?stanbulun de?i?meyen sembollerinden olan ?ehir Hatlar? Vapurlar?ndan, ?ngilizce yay?mlanan International Herald Tribune gazetesinde ve dnyan?n en ok t?klanan portallar?ndan Yahoonun haber sitesinde vgyle sz edilerek, ?stanbul Bo?az? ve vapurlara geni? yer ayr?ld?.

Metropolde Vapur

?stanbuldaki Bo?az keyfi ve yeni ula??m yat?r?mlar?yla ilgili Reutersin servis etti?i haberde bir yandan Bo?az?n alt?nda dev tplerle gei? sa?layacak Marmaray ile nc kpr porjelerinin 15 milyonluk metropolde ula??m? kolayla?t?raca?? de?erlendirilirken, Bo?az?n e?siz gzelli?i ile yap?lan vapur yolculuklar?n?n hibir ?eyin yerini tutmayaca?? vapur yolcular?n?n a?z?ndan dile getirildi. ?ehir hatlar?n?n gnde 150 bin ki?iyi ta??d??? belirtilen haberde vapur gvertesinde ay iip mart?lara simit atman?n tad?n?n bamba?ka oldu?u ve vapur seyahatlerinin dnyada bir e?i benzeri bulunmad???na dikkat ekildi.

Vapur En Gzeli

Reuters muhabiri Alexanda Hudson taraf?ndan kaleme al?nan haberde, ?stanbulun ok gzel bir ?ehir oldu?u, ancak vapurlar?n kenti daha da gzel yapt???na ili?kin vatanda? gr?lerine de yer verildi. Yaz?da yazar Orhan Pamuk'un babas?n?n "Vapurlar? hepsini glgesinden tan?r?m" szleri de yer al?nt? yap?ld?.

?DOnun zelle?tirilme srecinin belirtildi?i yaz?da, kentin klasik vapurlar?n?n belediyenin elinde kald??? hat?rlat?ld?. ?ehir Hatlar? Genel Mdr Sleyman Genin gr?lerinin de aktar?ld??? haberde ?u ifadelerine yer verildi:

"Deniz otobsleri h?z ve konfor sunuyor olsa da 30-40 y?ll?k ?ehir hatlar? vapurlar?n?n gvertesinde ay yudumlay?p, mart?lara simit atman?n tad? ba?ka. ?ehir hatlar? vapurlar? gnde 150 bin ki?iyi ta??yor. ?nsanlar bu yolculuk s?ras?nda bir yandan kentin tarihi siletini grebiliyor, di?er yandan modernle?menin ve endstrinin ne kadar h?zla de?i?ti?ini gzleyebiliyor."

www.sehirhatlari.com.tr 444 1851 m?teri hizmetleri

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?