Ba?ar? Öyküleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

 

Türk Cumhuriyetlerini  Azerbeycan, Kazakistan, KKTC, K?rg?zistan, Mo?olistan, Özbekistan, Türkiye,  ve Türkmenistan'? bilirsiniz.

 

Bu ülkelerle riski azaltan, s?f?rlayan ticaret dünyadaki bütün firmalar?n özlemidir. Alaca??n? güvenle tahsil eden, güvenli, tutarl? yat?r?m ve ili?kiler için giri?imler y?llar öncesinden ba?lam??t?.

Sovyetler Birli?i'nin da??lmas?n?n ard?ndan, dönemin Cumhurba?kan? Turgut Özal'?n giri?imleriyle Türk dili konu?an 6 ülke liderleri 1992 y?l?nda ?stanbul'da bir araya geldi. Liderler, bugüne kadar 9 zirve yapt?. Zirve toplant?lar?n?n sonuncusu  Nahç?van Özerk Cumhuriyeti'nin ba?kenti Nahç?van'da yap?lm??t?. Buradan önemli geli?melere var?lm??t?.

Dünyan?n çe?itli yerlerinde ya?ayan Türkleri (A?a??da listelendi) hat?rlarsak, bir de bunlar?n kendi aralar?nda bilinçli ticareti organize edebilirsek Dünyay? etkileyecek bir ekonomik güç vard?r.

??te Türk Dünyas?nda ili?kileri kurumsalla?t?ran bu giri?imin sekreteryas? ?stanbulda olacak ?ekilde ba?lad?. “Dilde, Fikirde, ??te Birlik” anlay??? ile ?stanbul Eminönü Meydan?nda çal??an Türk Cumhuriyetleri Koordinasyon Merkezini Sektöründe at?lm?? çok önemli bir ad?m olarak gördük. Ba?kan  Yard?mc?s? Abdulkadir AKPINAR ile görü?tük. Türk Birli?ini, Amaçlar?n? sorduk. Bize özetle ?unlar? söyledi.

 

"Türk Birli?i, Türkçe konu?an topluluklar?n bir arada olmas?n?, ortak hareket etmesini, ortak siyasi ve ekonomik kararlar almas?n? tan?mlayan dü?ünsel ve siyasi bir kavram.

Köken itibariyle Türk olan tüm ülke, özerk yönetim ve ba?ka ülkelerde ya?ayan Türk topluluklar?n?n (k?saca Türk Dünyas?n?n) tek çat? alt?nda toplanmas?n? ve örgütlenmesini ifade eden siyasi bir kavram. (?ngilizce: the Turkic Union).

Türkçe konu?an ba??ms?z devletlerin bir araya gelmesiyle olu?mas? tasarlanan, Avrupa Birli?i'ne benzer bir yap? kastedilir.

 


Dünya üzerindeki tüm Türkçe konu?an topluluklar? bir devlet temelinde örgütlemek fikri, ütopik bir görü?tür. Çünkü ba??ms?z Türk devletleri d???nda ya?ayan Türkler, çok da??n?k ve farkl? devletlerin egemenli?i alt?ndad?r. Bu fikri gerçekle?tirmek için Ba??ms?z Türk devletleri d???nda kalan Do?u Avrupa'dan Çin Seddine kadar olan topraklar? ele geçirmek gerekir. Bu da imkâns?z oldu?u bilinen bir gerçekliktir.

GERÇEK olan, ba??ms?z Türk devletlerinin bir araya gelerek Avrupa Birli?i'ne benzer bir yap? olu?turabilece?ine yönelik fikir olu?umlar?d?r. Bu fikir olu?umlar?n?n ço?u duygusal temellere ve Türkçülük ideolojisine dayan?r. Ancak her siyasi görü?ün gerçekte ekonomik temeli olur. Avrupa Birli?i benzeri Türk Birli?i görü?ü ekonomik bir temelden yoksundur. Ancak kültürel, tarihi, manevi temeli oldu?u tart???lmaz bir gerçekliktir. Ekonomik temellerin geli?tirilmesi böyle bir uluslararas? örgütü do?urabilir. Burada, enerji sektörü önemli rol oynayabilir.

Öte yandan ba??ms?z Türk devletlerinin birle?erek sadece tek bir hükümet(tek bir hükümran devlet) [sowereign state] üzerinden yönetilmeleri de ola?and???d?r. Çünkü her ülke toplumu ulusalla?m??t?r. Bu yüzden, tek devlet yerine Avrupa Birli?i gibi konfederatif bir yap? olu?turulabilir.

Böyle bir birlik olu?umunda Türkiye dominant ülke karakterinde olmad???ndan di?er be? ba??ms?z ülkenin politik & ekonomik dü?ünceleri, beklentileri ve hareketleri önemlidir. Günümüzde bir di?erinin egemen e?itli?ine kar??l?kl? sayg? temeline dayanan ve tüm dünya taraf?ndan tan?nan alt? adet Türkçe konu?an devlet veya Türk soylu devlet olarak adland?r?lan ülke mevcuttur. Böyle bir olu?umda, bu ülkelerden Türkiye, di?erleri üzerinde bir dominat-merkezi bir ülke de?il di?erlerine sadece birikimleriyle öncülük edebilecek bir yap?ya sahip ülke olarak tan?mlan?r.

 

SONUÇ :

Bu ad?m Türk dünyas?nda ili?kileri kurumsalla?t?ran ad?md?r.Bu yolda çal???yoruz.Türk Cumhuriyetleri Koordinasyon Merkezi olarak duyarl?l???n?z için ?ahs?n?zda Sektörün Öncüleri'ne çok te?ekkür ediyoruz. Sayg?lar sunuyoruz..."

 Telefon : +90 212 514 97 00
Fax      : +90 212 514 975

  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
http://www.turkcumhuriyetleribirligi.com 
 

DÜNYADAK? TÜRKLER

  1- Türkiye Türkleri
  2- Sar? Uygurlar ve Salarlar
  3- Karaçaylar
  4- Barabalar
  5- K?br?s Türkleri
  6- Balkan Türkleri
  7- Tatarlar
  8- Balkarlar (Malkarlar)
  9- ?orlar
10- Ka?gaylar
11- Gagavuz Türkleri
12- Çuva?lar
13- Nogaylar
14- Çul?m Türkleri
15- Hamse Türkmenleri
16- Kazaklar
17- Ba?kurtlar
18- Stavropol Türkleri
19- Kumand? Türkleri
20- Karay Türkleri
21- Özbekler
22- K?r?mçaklar
23- Saha (Yakut) Türkleri
24- Kandak Türkleri
25- K?r?m Türkleri
26- K?rg?zlar
27- Meshet (Ahi?ka) Türkleri
28- Altay Türkleri
29- Karagas Türkleri
30- Avrupa'daki Türkler
31- Türkmenler
32- Azerbaycan Türkleri
33- Hakaslar
34- Uranhay Türkleri
35- Karakalpaklar
36- Da??stan Türkleri
37- Tuva Türkleri
38- Irak Türkleri
39- Uygurlar
40- Kumruklar
41- Tobol Tatarlar?
42- Suriye Türkleri
43- Bat? Trakya Türkleri

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

Kö?e Yazarlar?