Ba?ar? Öyküleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

EM?NSAN Yön.K. B?k. Yüksel Kökü?:"Dünya Alternatif Enerji Kaynaklar? pe?inde" diyor.

Kaynaklar?n azalmas? sonucunda, art?k tüm dünyada alternatif enerji kaynaklar?na yönelme söz konusu. Özel giri?imler ve ki?isel projeler, devletler taraf?ndan da destekleniyor. Birçok bilimsel ara?t?rma merkezi ve üniversiteler, alternatif enerji üzerine çal??malar yap?yor.

Ülkemiz ise güne? ve su ba?ta olmak üzere çe?itli kaynaklar aç?s?ndan oldukça elveri?li olmakla birlikte baz? idari eksikliklerimiz bulunmakta. Konuyla ilgili özellikle ?zmir’de güne? ve rüzgar enerjileri üzerine faaliyet gösteren Eminsan Enerji Sistemleri Yönetim Kurulu Ba?kan? Say?n Yüksel Kökü?’ü dinleyelim…

‘’Dünyada fosil kaynaklar? tükeniyor. ?imdiden yeni enerji kaynaklar? bulmak zorunday?z. Daha iyi, daha zahmetsiz, daha ucuza gelen enerji üretmeliyiz. Ege Üniversitesi Güne? Enerjisi Bölümü’yle bu konuda kar??l?kl? bilgi al??veri?imiz oluyor. Güne? enerjisini en iyi kullanan ülke Almanya ile kar??l?kl? bilgi ve teknoloji al??veri?imiz oluyor. Avrupa bizden daha az güne? görmekle beraber bu sistemi 10 kat daha fazla kullan?yor.

Biz Eminsan olarak insanlara kendi kendini amorti eden bir sistem sunuyoruz. Sistemimiz bir buçuk y?l içinde kendini ödüyor.Art?k güne? enerjisi ile evleri ?s?tmaya ba?lad?k. Y?ll?k %65 oran?nda güne?ten yararlan?yoruz. Geri kalan k?sm? mevcut ?s?tma sistemine ba?l?yoruz.

Avrupa ülkeleri üreticisine büyük destek veriyor. Yat?r?m bedelinin yar?s?n? devlet kar??l?yor. Bizde bu destek henüz yok. Kalifiye eleman s?k?nt?s? dolay?s? ile bir odam?z?n bile olmamas? gibi sorunlar ya??yoruz. Ancak yolun ba??nday?z. ?lgili enerji yasas?n?n ç?kmas?yla birlikte 2 milyon ki?iye i? olana?? sa?lanacakt?r. Enerji bilincini yaymaya çal???yoruz. Krizlerde bile olumlu motivasyon al?yoruz. Enerji sektörü çok büyüyecek. Dünya, insanlar, güne?, rüzgar var oldukça ya?ayacakt?r."


www.eminsan.com

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

Kö?e Yazarlar?