Ba?ar? Öyküleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

 

 

1893 Y?l?ndan beri Tarihi Kanl?ca Yo?urdu üreticisi 5. Ku?ak Muhammet Ali SAKKAF...

Geleneksel yerel lezzetlerimizden Bo?aziçi’nin vazgeçilmezi Tarihi Kanl?ca Yo?urdunu merak ettik. Sorduk soru?turduk. 5. Ku?ak yo?urt imalatç?s? son SAKKAF’a ula?t?k. Konu?tuk onunla. Bu emsalsiz lezzet 1893 y?l?ndan beri Sakkaf ailesi taraf?ndan imal ediliyormu?. Sakkaflar 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanl?-Rus Sava??’nda maruz kald?klar? zulüm neticesi Bulgaristan’dan anavatana göç ederek Kanl?ca’y? yurt edinmi?ler. Sakkaf’lar?n günümüzdeki temsilcisi Muhammed Ali Sakaf bak?n Sektörün Öncülerine neler anlatt??

 “Do?du?umdan beri yo?urdun, mayan?n içindeyim. Sultanahmet ?ktisadi ve Ticari ?limler Akademisini bitirdikten sonra 3. ku?ak day?mla çal??t?m. 1986 y?l?nda çiftli?i bugünün deyimiyle organik tesisimizi kurdum. Ad?yla, tad?yla özel Tarihi Kanl?ca Yo?urdunu marka olarak da 1988 y?l?nda tescillettim.

Aile yadigâr? ürünümüz Tarihi Me?hur Kanl?ca Yo?urdu, tamamen do?ald?r. Do?al yemlerle beslenen, bölgemizde otlayan s???r ve koyunlar?n?n sütü özenle seçilir. Daha önce üretilmi? Kanl?ca Yo?urdu ile mayalan?r. So?utma a?amas?ndan sonra +3 derecede sat?? noktalar?na ula?t?r?l?r.

 Tarihi Me?hur Kanl?ca yo?urdu katk?s?z ve anti-bakteriyel özelli?i ile sindirim sisteminizi rahatlat?r, cildinizi güzelle?tirir, ömrünüzü uzat?r. Geleneksel tad?yla, bir asr? a?an süredir “ömür uzatan yo?urt” nam?n? alan Tarihi Kanl?ca Yo?urduna sevgimizi de katt?k. Böylece daha da tatland?.

?iirlere, ?ark?lara, ressamlara ilham kayna?? olmu? Bo?az?n incisi Kanl?ca’m?zda iskele meydan?nda bulunan Ç?naralt? Büfe en önemli sunum noktam?z. Fabrikam?zdan y?llard?r ço?alan bayilerimize seri olarak ula??yoruz.1977 den beri Migros’a yo?urt veriyoruz.” dedi. Firman?n kurucu Ba?kan? Muhammet Ali Sakkaf bilgilendirmeyi ?u sözlerle tamamlad?.  

“Tarihi Kanl?ca Yo?urdumuzu, Geleneksel lezzetimizi, modern teknolojik yenilenmelerle gelecek ku?aklara ta??mak istiyoruz. Kendimize yeni hedefler koyduk. Bu yolda ailecek çok çal???yoruz. Bizleri oldukça güzel günler bekliyor.

 Bu görü?meyle geçmi?imi, nereden nereye geldi?imizi yeniden ya?ad?m. ?ahs?n?zda “Sektörün Öncüleri”ne çok te?ekkür ediyorum.

HEP?M?ZE BA?ARILAR D?L?YORUM.”

 

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

Kö?e Yazarlar?