Ba?ar? Öyküleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

 

 

  • Uluslararas? sportif organizasyonlar her ülke yöneticilerini heyecanland?r?r. Maç ba?lar, oynan?r, biter. Biter ama bu sahnenin insanlar hep ön yüzünü görürler. Oysa madalyonun bir de arka yüzü vard?r. Bu organizasyonun ba?ar?yla yürümesi, haz?rlanmas? ve sonras?ndaki temizlik organizasyonu Uçanlar Temizlik ?irketi taraf?ndan gerçekle?tirildi. Bakanl???n Onur ve Te?ekkür belgeleri tüm yorgunlu?u bir anda bitirmi?ti. Ba?ar?yd? bunun ad?.

Sirketin Kurucu genel müdürü Can Uçan ile görü?tük. Dünü, bu günü ve yar?n? konu?tuk. Üniversite  T?bbi Medikal Elektronik Bio Medical Cihaz Teknolojileri bölümü mezunu olduktan sonra hemen askerli?ini yapmay? planlad?. Devam?nda i? ya?am?na hemen girmeliydi. E?itim anahtard?. Bu anahtarla her alanda ba?ar? sa?lanabilirdi.

Her genç gibi ?? Dünyas?n?n kendisini hemen kapaca??n? dü?ünüyordu. Gülümseyerek o günleri an?msayan Uçan güzel bir i? dünyas? f?kras? anlatarak ba?lad? sözlerine.

"-Yeni mezun aday i? görü?mesindedir ve kendisinden oldukça emindir. ?nsan Kaynaklar? yöneticisi maa? beklentisini sorunca yan?tlar:                           -

“Valla be? bin TL.  maa?, art? faturay? sizin ödeyece?iniz cep telefonu olmal?. Bir sekreter, ?irket arac? olarak da üstü aç?labilen bir otomobil isterim...”

“Eyvah! Bizim bu pozisyon için belirledi?imiz ücret sekiz milyar net. ?irket arac? ise, otomobil de?il, 4X4 bir cip. Sekreter iki tane.Siz bir istiyorsunuz. Bu sorunu nas?l a?ar?z bilemiyorum.” Aday?m?z?n, gözleri fal ta?? gibi aç?lm?? bir ?ekilde kekeler:

“?ey, ?aka yap?yorsunuz herhalde?”

“Evet” der yönetici hafif s?r?tarak, “Ama ne yapay?m, siz ba?latt?n?z.”

 

Böyle de de?il tabi ama ayaklar?m yere basmal?yd?. ?? Dünyas?na bir yerden mutlaka ba?lamal?yd?m. Hemen de ba?lad?m. "

Can Uçan bir yak?n?n?n önerisi ile Temizlik sektöründe i?e ba?lad?. Önce inceledi. Yönetti. sonra i?i devir ald?.  Kendi ?irketiyle  Maratona  ba?lad?. O kurallar?n? haz?rlad?. Merdivenin birer birer ç?k?laca??n?  ve yolculuk için cesaretli ilk ad?m?n çok önemli oldu?unu biliyordu. Temizlik sektörü Ay?e Abla, Fatma han?m havas?ndan ç?kart?larak kurumsal bir anlay?? uygulanabilirdi. Zaman?nda ba?lama, hatalar? azaltma ve mü?teri güvenini devaml?l?kla güçlendirmek esast?. Her türlü i? kazas?n?n ve h?rs?zl?klar?n ya?and??? bu sektöre GÜVEN artmal? ve muhatap belli olmal?yd?. Ayr?ca Temizli?in olmad??? bir yerde hiçbir ?ey olmaz tezi savunulmal?yd?.

Ev, daire,büro, fabrika temizli?i, d?? cephe, cam temizli?i, koltuk y?kama, fabrikalara, camilere periyodik temizleme ve i? gücü temin etme konular?nda büyük küçük demeden ald??? i?i en temiz ?ekliyle tamamlad?. Ekibi her türlü sosyal güvence ile donatt?. Yerinde zaman?nda özele?tiri ile ekibin i?ini sevmesini sa?lad?. Sevgi h?z?, dü?ünce ba?ar?y? getirdi. Ya?anm?? dersler, fark?ndal?k özgüveni art?rd?.

Öyleyse Sektöründeki yenilikleri iyi takip eden, mutlaka bir yerden ba?lamay? bilen, i?inde sebatl? olan,  i?ine dü?ünce katarak küçük farklar yaratan insanlar, kurumlar büyük yol al?rlar. UÇANLAR sektöründe i?te bunu ba?ard?.

Bak?n bu konuda say?n Uçan bize neler anlatt?:

"Güzel ?zmir'imizde düzenlenen Uluslararas? aktivitelerde farkl? fiyat?m?za ra?men tercih edilen firma olmam?z bu mant???n sonucudur. Beynimizin çal??ma mant??? dü?ünce tarz?n?za göre fikir üretmektir. Konu?arak fikir jimnasti?i ile inan?lmaz çözümlere ula??l?yor. Üretkenlik ba?l?yor. De?i?ik sektörlere at?lmay? ??psevdilik olarak görüyorum. Daldan dala atlamayan, Çal??ma plan? olan, kararl? olan, inanan, kendine hedefler koyan, ekip ruhunu anlayan, sonucun iyi ve aksayan yönlerini de?erlendiren herkes i?inde ba?ar?l? olur. Ba?arman?n en büyük dü?man? da korkudur. Korkarak ba?ar? asla olmaz.

Yolumuza devam ediyoruz. Bu maraton bitmez. Kurumsal ba?ar?y? gerekli e?itim ve destek çal??malar?yla, gözlemlerle daha üst noktalara ç?karaca??m?z?n umudu ve bilincindeyiz.


Bu vesileyle bizi destekleyen, geli?tiren tüm dostlar?m?za UÇANLAR TEM?ZL?K ailesi olarak te?ekkür ediyor, sayg?lar sunuyoruz."

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

Kö?e Yazarlar?