Ba?ar? S?rlar?...
Hata
 • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

BA?ARININ NEML? KURALLARI

Bir i?te ba?ar?l? olmak iin birok kural?n oldu?unu unutmamal?y?z. Bu kurallar? ?yle s?ralamak mmkndr:

- ??e gre adam al?n, adama gre i? de?il!

Yneticinin ba?ar?s?, i?e al?p al??t?rd??? iyi elemanla orant?l?d?r. Bu sebeple kadro seerken dikkat edilmeli. Ekibiniz iyi ise siz de iyisinizdir.

De?er hkmleri sars?lm??, de?erleri sars?lm??, bir sisteme sahip olamam??, mevki ve makamlar?n hak etmeyenlerce adeta istila edildi?i lkelerde bilgiye ve bilgili insana de?er verilmez.. Byle lkelerde herkes birbirinden ?ikayetidir ve oturup serzeni?te bulunurlar. Sonralar? ise felakettir. ?? ve hizmet yerleri insana toplumun emanetidir. O emanet emin ellere verilmezse arur edilir. Toplum kaynayan kazana dn?r. Ehil olanlar saf d??? b?rak?l?r, mcadele etmeleri dahi engellenirse o lkede k?yamet kopmu?tur.

- ??leri ncelik s?ras?na koyun

Her ?ey zaman?nda yap?lmal?d?r. Zaman?nda yap?lmayan i? yanl??t?r.Ayl?k, y?ll?k, gnlk programlar yap?lmal?, i?ler nemine gre s?ralanmal?d?r. Ortaya konulan birok fikir ktl?nden, iyi icra ve ifa edilememesinden de?il, kt zamanlamadan dolay? istenile sonucu vermez.

- ??i uzmanlara dan???n

Kendini yeti?tirmi? ve alan?nda sz sahibi olmu? bir insana dan??mak, sizi yanl??lardan korur. ?nsanl?k tarihinde ne kadar byk ve nemli olay meydana gelmi?se, hepsi ortak bir d?nce ve tecrbenin ?????nda olmu?tur. Kendinize daha ak?ll? bir dan??man bulup ona dan???n.

Birok ki?iyle u?ra?an ilk insan siz de?ilsiniz. Bilen bir insana dan???n. her ?eyi kendi ba??n?za yapmaya al??mamal?s?n?z. Potansiyel kaynaklardan mahrum olmay?n.

- Kalite emberleri olu?turun

Kalite emberleri, personelin yapt??? i? ile ilgili e?itli sorunlar?, kaynaklar? ve sebepleriyle birlikte, al??arak ve e?itli toplant?lar yaparak ara?t?ran ve ynetime rapor eden gnll ki?ilerden olu?an bir gruptur. Kalite emberlerinin be? grubu vard?r:

 1. Yrtme komitesi
 2. Grup rehberi
 3. Kalite grup lideri
 4. Kalite grup yeleri
 5. Tepe ynetimi ve onun yakla??m?

Kalite emberinin en nemli zelli?i tasarruf sa?lamas?d?r.

- Kalite takipisi olun

M?teri ili?kilerinde hibir ?ey kusurlu maldan daha y?k?c? olamaz. M?terilerden kalite konusunda yorum istenmeli ve bu yorumlar do?rultusunda gerekli de?i?iklikler yap?lmal?d?r. E?er mallar?n?z kalitesinden dolay? tercih ediliyorsa, kalite d?t? anda kaybedersiniz.

- Kararl? ve samimi olun

?nsanlar?n davran??lar? aras?ndaki fark?n sebebi, problemler kar??s?nda farkl? tepkiler vermeleridir. Bir i?e kuvvetli bir arzu ile ba?lanmal?d?r. ?leriye bakmal? ve geri dnme ihtimalin mmkn oldu?unca gle?tirmelidir. ?nan: Ya?ama anlam kazand?ran ve yn veren bir itikat, yarg?,h?rs yada prensiptir. ?nanlar amac?m?za giden yol haritam?z, pusulam?z ve amac?m?za ula?abilmeyi garantileyen arac?m?zd?r. ?nanlar ne istedi?inizi grmenize ve onu elde etmenize yard?mc? olacakt?r.

- Karar vermede ilkeli olun

Ba?ar?l? ynetici h?zl? karar vermenin cazibense kap?lmaz. Verece?i karar?, iyi ve kt yanlar?n? faydac? bir biimde, belirli ilkelere gre de?erlendirerek al?r. Bir karar uygulamaya geilmedike karar de?il, iyi niyetli bir giri?imdir.

- Karar verirken at?lacak ad?mlar

 • Hangi temelde kararlar verilece?inin belirlenmesi.
 • Karar vermek iin gerekli btn verilerin toplanmas?.
 • Mevcut verilerin zmlenmesi
 • Alternatif zmlerin tan?mlanmas?.
 • Her alternatif ile ilgili ihtimallerin ara?t?r?lmas?.
 • Alternatiflerin birbiriyle k?yaslanmas?.
 • Alternatiflerden birinin seilip gere?inin yap?lmas?.
 • Kt de olsa bir karar almak, hi karar almamaktan iyidir.
 • znt, korku ve bask? an?nda karar al?nmamal?.
 • Muhataplar?n ho?u gitmeyecek kararlar iin nedenler a?klanmal?.

?nsanlara otorite vererek sorumluluk yklenmeli. Bu yntemle otokonrole gidi? yolunu aars?n?z.

- Tatl? dilli olun

?renilmesi gereken ilk dil, tatl? dildir. Herkes sayg? bekler. Siz sayg?l?ysan?z, herkes de size kar?? sayg?l? olur. Bir insan?n kalbine girmenin yolu, kendisinin iyi ynlerini bilmek ve sayg?l? olmakt?r. Hibir al??an?n?z size sylemek istedi?i ?eyi, sizin tav?rlar?n?zdan dolay?, sylemekten vazgememelidir. Kap? a?k olarak ynetmek, ama geli?igzel gelenleri engellemek gerekir.

- Koltu?a ak?l?p kalmay?n

Normal bir insan hangi mevkide olursa olsun vazifesinin hakk?n? vermiyorsa grevini teslim etmesini bilmelidir. Yoksa daha kt sonularla azledilir. En kt hareket tarz?, yapamayaca?? vazifeyi en uygun ?ahsa teslim etmektir. Emekli olduktan sonra k?lavuzluk s?ras? sizdedir. Bunu ziyan etmeyip kullanmal?s?n?z. Sizden sonraki insanlar?n i?lerini kolayla?t?rmak kadar iyi bir miras az bulunur.

- Koordinasyon iin dikkat

Koordinasyon firma al??anlar?n?n abalar?n? birle?tirmek, zaman a?s?ndan uyumlu k?lmak, amaca varmak iin i? ve eylemleri birbiri ard?na getirmek ve birbirini tamamlamak iin en nemli fonksiyondur. Firma blmlerinin birbirine uyumlu al??mas? ?artt?r. Yoksa bozulur ve geriler. Firma bydke karma??k bir hal al?r ve haberle?me zorla??r.

-------------------------------------------------------------------------------

KR?Z

Kriz zmede yararl? sorular

Durum ne kadar kt?

Olabilecek en kt ?ey nedir?

Bu karma?an?n ana etkenleri ne?

Seenekler ne ?

Elimizdeki seeneklerin hangileri ayn? anda geerlidir?

Kriz zm iin takip edilecek sre

 1. Problem ?renilmelidir.
 2. Problem, ngrlen ama erevesinde belirlenmelidir.
 3. Soru sormal? ve veriler toplanmal?d?r.
 4. Eldeki veriler titizlikle incelenmelidir.
 5. En uygulanabilir seenekler ortaya ?kar?lmal?d?r.
 6. Bir deneme zm seilmelidir.
 7. zmn i?lerli?i, pilot bir noktada denemelidir.
 8. Son izim biimi haz?rlanmal?d?r.
 9. zmn nerisi uygulanmal?d?r.

------------------------------------------------------------------------------------

KUSURSUZLA?MA

o?u ki?i, kendisi istemedi?i iin, yneticilikte ba?ar?l? olamaz. Yneticilikte ba?ar?l? olmak iin gerekli ?artlar sonradan kazan?labilir, geli?tirilebilir, mkemmelle?tirilebilir. nemli olan sadece ba?armay? hedef almakt?r.

- Kusursuz yenilikikurulu?lar?n 8 zelli?i

 1. ??in stesinden gelebilmek iin eylemci olmak
 2. M?teriye yak?n olmak
 3. zerklik ve giri?imcilik
 4. ?nsanlar arac?l???yla verimlilik
 5. ??in iinde olmak insanlara ynelmek
 6. En iyi beceriler, i?e ba??ml? kalmak
 7. Yal?n biimli, en az kurmayl? kalmak
 8. Gev?ek ve s?k? yap?y? dengelemek

- Misyonunuzu iyi tespit edin

Firmalar bir tak?m amalar? gerekle?tirmek iin faaliyetlerde bulunurlar. Tan?m? yap?lmayan, analiz edilmeyen ve yelerince benimsenmeyen rgtn amalar?n? gerekle?tirmesi gtr. Herhangi bir amac? gerekle?tirmeyi isteyen firma. Strateji belirlemelidir. Bir hafta, be? hafta, bir y?l, on y?l sonra ne olaca?? tan?mlanmal? ve aba sarfetmeli. Misyon: Bir ki?i veya toplulu?un stlendi?i zel grevdir.

- Motivasyonu yksek tutun

Motivasyon insanlar?n ba?ar?l? olmalar?na, ki?isel tatmine ula?malar?na yard?mc? olmakt?r. Yneticiler, her ekip eleman?n?n i?lerinden bekleneni bulmalar?na yard?mc? olmak zorundad?rlar. Yan?m?zdaki insanlar? neyin mutlu etti?ini bulup, o do?rultuda hareket etmelidirler. Personeli cesaretlendirip takviye etmek, ona de?er verildi?ini hissettirmek verimlili?i artt?racakt?r.

- Ba?ar?y? dllendirin

?nsanlar zaman zaman rgtten bir ?eyler bekler. ??ini iyi yapana te?ekkr gibi nemsiz bir dllenme, iyi kullan?l?rsa mali dllerden daha etkilidir.

- Kurum kltrn geli?tirin

Her rgtn belirli bir fiziksel yap?s? ve a?kl??? olmayan kltr vard?r. Her rgtn kltr farkl?d?r. Kltrn temelini haz?rlayan ki?isel zellikler, yap?, destek, kimlik, performans, dl, al??ma tolerans?, risk tolerans? gibi zellikler vard?r.

- M?teri odakl? olun

??letmeler hizmet ettikleri insanlardan ok ?ey ?renir. Ba?ar?l? olmak isteyen i?letmeler m?terilerine yak?nd?r. Ba?ar?l? i?letmeler ok iyi dinleyicilerdir. M?terilerin ba?ar?lar?m?z? bilmeleri laz?md?r. M?teri elde tutmak iin onlardan hat?rlanma ve ba?kalar?na tavsiye istenmelidir. Personele zerklik ve insiyatif tan?y?n. Bir i?letmenin verimi btn al??anlar?n toplam?d?r. Personele ne yapaca?? sylenmelidir. Astlar?n yetkilerini ortadan kald?rmak, geli?melerini ve sorumluluk yklenmelerini engeller.

- Toplam kalite ynetimine nem verin

Gnmzde kalite, ?irketlerin rakipleri kar??s?nda ayakta kalmalar?n?, hatta stnlk kurmalar?n? sa?lar. Kalite ynetim program? ?u a?amalardan gemelidir: Ynetim srecinin her yan?n? programlama, organizasyon ?emalar?, sistem lm, aralar, m?teri, tasar?m, sat?nalma, imalat, yard?mc? hizmetler, personel

- Toplant? sanat?n? bilin

Toplant?lar bazen zaman israf?na yol aan etkenler olabilmektedirler. Buna dikkat edilmelidir. Toplant?lar insanlar iin ynetilir. Ona insanlar kat?l?r. Daima yenilikler pe?inde ko?mak kar getirir. Bir i?letmede farkl? fikirlerin ortaya at?lmas?, hayal gcnn geli?mesi iin gereklidir. Yeni fikirlerin ortaya ?kmas?n? engellememek gerekir.

- Zaman? ynetmesini bilin

Zaman hibir ayr?m gzetmeden btn insanlara etki eden yegane kaynakt?r. Zaman?n etkin olarak kullan?lmas? iin bir zaman kt? haz?rlanmal?.

 • Gnlk zaman?n nas?l de?erlendirilece?ine dair bir plan haz?rlanmal?
 • Haz?rlanan plan uygulanmal?
 • Gnn bitiminde zaman?n nas?l harcand??? kontrol edilerek bir de?erlendirme yap?lmal?

- Yerinize personel yeti?tirin

Alternatif eleman yeti?tirilmelidir. Bir kadro iin birden fazla eleman yeti?tirilmeli ve gelece?e her zaman haz?rl?kl? olunmal?d?r.

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?