Ekonomi...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Tarihi Af Ba?vurusu Ba?lad?

Yazdır
PDF

Elektrik, su, vergi, prim gibi yakla??k 300 kalem borca kolayl?k getiren yasada ba?vuru iin tan?nan 2 ayl?k sre ba?lad?.

Cumhuriyet tarihinin en kapsaml? aff? olarak nitelenen yasa kapsam?nda vatanda?lar ba?ta vergi ve prim borlar? olmak zere devlete olan yakla??k 300 kalem borcunu yap?land?rabilecek. Yap?land?rma 31 Aral?k 2010a kadar denmeyen tm alacaklar? kaps?yor.

Vatanda?lar demedi?i cezalar?n ve vergilerin anaparas?n? deyerek faiz yknden kurtulacak. rne?in; 2003te bin TL borcu olan vatanda? bugn 31 bin TL demek zorunda. Yeni dzenleme ile bu bortan gecikme zam ve faizi olan 30 bin TL silinerek, ki?iden bunun yerine 2003ten bugne kadar geen srede bor miktar?na 2005e kadar TFE, 2005ten sonra ise FE eklenecek. Borca enflasyonun eklenmesi ile ana bor miktar? y?ll?k yzde 10 artacak.

Bu ?ekilde toplamda ana o Bor miktar? yzde 70 artm?? olacak. Bylece denecek bor miktar? ise bin 700 TL olacak. Vatanda?, 31 bin TL yerine bin 700 TL deyerek borcunu s?f?rlam?? olacak. demeler iki?er ayl?k dnemler halinde, azami 18 e?it taksitle yap?labilecek. Bylece hem vergi hem de prim borcu olanlar bir ay birini di?er ay tekini deyebilecek.

Vade 36 aya, taksit say?s? ise 18 aya kadar ?kabilecek. E?er ki?i borcunu taksitli demek isterse bor miktar?na, 12 ay iin 1.06; 18 ay iin 1.07; 24 ay iin 1.1; 36 ay iin ise 1.15 oran?nda faiz uygulanacak. demeler pe?in ya da vergi borlar? iin kredi kart? da kullan?larak yap?labilecek. Bununla birlikte, deme ykmll? 3 ayl?k srede tam olarak yerine getirilemezse yeniden yap?land?rma hakk? kaybedilecek, yap?land?rma i?lemi de iptal edilecek.

-YEN?DEN YAPILANDIRILAN D??ER ALACAKLAR-

Kanunla yeniden yap?land?r?lan di?er alacaklar ise ?yle:

-TRTye olan elektrik enerjisi sat?? bedeli pay? ve bandrol cretleri borlar?

-KOSGEB alacaklar?, TEDA? veya bu ?irketin hissedar? oldu?u elektrik da??t?m ?irketlerinin elektrik tketiminden kaynaklanan alacaklar?

-Organize Sanayi Blgelerinde faaliyet gsterenlerin elektrik, do?algaz, su ve ynetim aidat borlar?, afet kredileri hari Geli?tirme ve Destekleme Fonu kaynakl? alacaklar

-evre ve Orman Bakanl???nca orman kyllerince olu?turulan kooperatiflere kulland?r?lan krediler, sulama kooperatiflerinin borlar?

-Kltr ve Turizm Bakanl???nca kltr varl?klar?n?n korunmas?, bak?m ve onar?m? amac?yla kulland?r?lan krediler

-Tar?m ve Kyi?leri Bakanl???nca tar?msal amal? kooperatiflere veya ortaklar?na verilen kredi alacaklar?, ilgili kanunca arazi da??t?lanlar?n demedikleri arazi bedelleri, sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinin tar?msal sulama faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklar?

-Hazinenin zel mlkiyetinde veya devletin hkm ve tasarrufu alt?nda bulunan ta??nmazlar hakk?nda yap?lan kesin izin, kesin tahsis, kulland?rma karar?, irtifak hakk?, kullanma izni ve kiralama i?lemlerinden kaynaklanan ve vadesi 30 Kas?m 2010da geldi?i halde denmemi? olan kullan?m bedelleri ve has?lat, ticari kar paylar?, orman kyllerini kalk?nd?rma geliri, arazi tahsis, a?aland?rma, a?aland?rma ve erozyon kontrol, yzde 3 proje ve toprak bedelleri

-SGK n?n ta??nmazlar?n?n denmemi? kira bedeli, il zel idareleri, belediyeler ve bunlar?n ba?l? kurulu?lar? ile sermayesinin yzde 50den fazlas? bunlara ait ?irketlerin mlkiyetlerinde bulunan ta??nmazlar?n kullan?m bedelleri ve has?lat paylar? alacaklar?

-Vak?flar Genel Mdrl? ile mazbut vak?flara ait ta??nmazlar?n kira bedelleri, i?veren ve nc ?ah?slar?n, i? kazas?, meslek hastal???, malullk, lm halleri ile genel sa?l?k sigortal?s?na ve bunlar?n bakmakla ykml oldu?u ki?ilere ynelik demekle ykml olduklar? her trl borlar? -

zel radyo ve televizyon kurulu?lar?nca denmeyen y?ll?k brt reklam gelirlerinden al?nan yzde 5lik pay ile e?itime katk? pay?

-Her kademedeki askeri okullar ile Emniyet te?kilat?nda grevlendirilmek zere her kademedeki e?itim kurumlar?nda okutulanlardan ?rencilikle ili?i?i kesilenler, mezun olanlar, bunlar?n d???ndaki e?itim kurumlar?nda devlet hesab?na okutulup da mecburi hizmet ykmll?n yerine getirmeyenlerin denmemi? ?renim giderlerine ili?kin tazminat tutarlar?

-TMO taraf?ndan F?SKOB?RL?Ke denmeyen alacaklar, kalk?nma ajanslar?n?n il zel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalar?ndan olan alacaklar?, SGK ca fazla veya yersiz dendi?i tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken gelir ve ayl?klara ili?kin borlar.

Yazdır
PDF

T?CARET?N NEML? BULU?LARI

Dnyada ticari olarak ilk bulu?lar?n baz?lar? mucitlerini zengin etmi? baz?lar?n?n k?ymeti de ka?ifi ldkten sonra anla??lm??t?r. ??te ticaret hayat?na yn veren nemli bulu?lar: Bu ilkleri sizlerle pala?mak istedik.

?LK S?GARA
Ticari amal? ilk sigara 1843 y?l?nda Fransa'da devlet tekelindeki Franaise des Tabacs adl? kurulu? taraf?ndan retildi.
?lk parti 20 bin sigara, Kralie Marie-Amelie taraf?ndan o y?l Pariste dzenlenen kermeste sat?ld?. Fabrikasyon olarak sigara retimine ilk kez 1853 y?l?nda Kban?n ba?kenti Havanada Don Luis Susini taraf?ndan ba?land?. Markal? ilk sigara ise ?ngilterede 1859 da "Tatl? ler" ad?yla retildi. Firman?n sahibi olan Robert Peacock Gloag, 1854-1856 y?llar? aras?ndaki K?r?m Harbi s?ras?nda, Ruslara kar?? Trklerle omuz omuza sava?m??t?. O s?rada silah arkada?? Trklerden sigara sarmas?n? ?rendi. lkesine dnd?nde sigara retimine gemeye karar verdi.

?LK EK
Hamiline yaz?lm?? ilk ek, 22 Nisan 1659 gn, Londrada Nicholas Vanackera dendi. 10 pound de?erindeki bu eki deyen banka, Clayton and Morristi. El yaz?s?yla yaz?lm?? olan ekin asl?, 1976 y?l? Aral?k ay?nda Londrada Sothebys mzayede salonunda yap?lan a?k artt?rmada 1300 pounda sat?ld?.

?LK KAHVEHANE
?lk kahvehane, 1554 y?l?nda ?amdan gelen Hakim ve Cem adl? iki tacir taraf?ndan istanbulda a?ld?. Daha sonra say?lar? h?zla artt?. Bu kahvehanelere, ayd?nlar okulu anlam?na gelen mekteb-i irfan deniyordu.

?LK EHL?YET
14 A?ustos 1893 tarihinde Paris Emniyet Mdrl?, bir kararname yay?nlad?: Hibir motorlu ara, sahibinin ba?vurusu zerine taraf?m?zdan verilecek src belgesi olmadan kullan?lamaz. Srclerin hatalar? nedeniyle, sz konusu belgeleri iptal etme hakk?na her zaman sahip bu duyuru zerine, araba sahipleri, Paris Emniyet Mdrl?ne ba?vurdular. 1 Kas?m 1899 a kadar Paris blgesinde 1795 ki?iye src belgesi verilmi?ti.

?LK GEL?R VERG?S?
1451 y?l?nda Floransada Catastro ad? alt?nda Lorenzo De Medici taraf?ndan toplanmaya ba?land?. Daha sonra Scala ad?n? alan bu vergi, nceleri devlete gelir sa?lamak amac?yla ve iyi niyetle toplan?yordu. ?lk sper vergiyi ise, ?ngilterede David Lloyd George, 1909 btesiyle birlikte yrrl?e koydu. Buna gre, y?ll?k geliri 5 bin sterlini a?an herkesten gelirinin 3 bin sterlininden sonraki her sterlin iin 6 penny vergi al?n?yordu
.

?LK TOTO OYUNU
1922 y?l?nda, ?ngilterenin Birmingham kentinde, John Jervis Barnard taraf?ndan oynat?ld?. Bu amala tek odal? bir bro tutan Barnard?n dzenledi?i bahisin ilk kuponunda, alt? kar??la?man?n galibini bilmek gerekiyordu. 1938 y?l?na kadar bu oyunu srdren Barnard, kurulu?unu o y?l David Copea devretti.

?LK DONDURMA
1686 y?l?nda, ?ngiltere Kral? II. James ve adamlar?n?n tanesine birer pound deyerek 12 tabak dondurma yediklerine dair bir belge varsada, dondurman?n kkenleri, ok daha eskiye dayan?r. Byk ?skenderin Neronun ve M?s?r firavunlar?n?n dondurma yediklerine ili?kin sylentiler vard?r. ?orbet denilen ilk dondurman?n 16. yzy?lda Floransada (?talya) ortaya ?kt???, oradan da Fransaya atlad??? biliniyor
.

Nfusu 1 Milyonu A?an ?lk Kent
Dnyadaki tm kentler aras?nda, nfusu 1 milyonu a?an ilk kent Londra d?r. 1811 y?l?nda yap?lan nfus say?m?nda, bu kentte 1 milyon 9 bin 546 ki?i ya?ad??? saptanm??t?r. 7 y?l sonra dnyada yap?lan nfus say?mlar?nda ise nfusu 1 milyonu a?an kentlerin say?s? ancak 7yi bulmu?tu. Bu ?ehirler; Londra, Paris, Kanton, New York, Viyana, Nanking, Tokyo

?lk Kahve ve Neskafe (Nescafe)
Kahveyi ve yararlar?n? ilk belirleyen ki?i, nl Trk bilgini ?bni Sinad?r. ?bni Sina, M.S. 1000 y?l?nda kahveyi ke?fetti ve ona Bunc ad?n? verdi. Bu isim Etopyada hala kullan?l?r.Bugn Avrupa ve Amerikada yayg?n bir biimde kullan?lan Neskafe sekiz y?ll?k bir ara?t?rmadan sonra ilk kez 1938 y?l?nda isvirede Vevey kentinde Nestle tesislerinde haz?rland?.

?LK BLUC?NLER (BLUE JEANS)
1850 y?l?nda Bavyeradan ABDye geden Levi Strauss taraf?ndan yap?ld?. Alt?na hcum dneminde San Franciscoya geldi?inde yan?nda ad?r ve branda bezi yapmak zere getirdi?i bir miktar kuma? vard?. O s?rada kar??s?na ?kan bir madenci, normal pantolonlar?n, madenlerde abuk eskiyip y?rt?ld???n? syleyince, Strauss?n kafas?nda ?im?ek akt? ve elindeki kal?n kuma?tan dayan?kl? pantolon yapmaya karar verdi. Bu ilk blucinler, dzinesi 13.5 dolardan sat??a ?kar?ld?.

?lk Tkenmez Kalem
Tkenmez kalem ilk kez 1938 y?l?nda Macar heykelt?ra? ve gazeteci Lasalo Biro taraf?ndan bulundu. Biro, o y?llarda Budape?tede hkmet taraf?ndan finanse edilen bir dergi ?kar?yordu. Bir gn, derginin bas?ld??? matbaaya gitti?inde, abuk kuruyan mrekkeplerin sa?layaca?? yararlar? d?nd ve ilk tkenmez kalem prototipini geli?tirdi. Biro, 10 Haziran 1943 y?l?nda mrekkep damlatmayan bir kalemin patentini kendi ad?na tescil ettirdi. Biro patenti alt?nda halka sat?lan ilk tkenmez kalemler ise, 1945 y?l?nda Buenos Aireste Eterpen ?irketi taraf?ndan piyasaya ?kar?ld?
.

?lk Al?k Grevi
ar 3. Aleksand?r dneminde (1881-1894) Rusyadaki cezaevlerinde bulunan mahkmlar taraf?ndan yap?ld?. 1889 y?l?nda, Kara Gaol Hapishanesinde bulunan kad?n mahkmlar da al?k grevine kat?l?nca, kendilerine zorla yemek yedirildi?ine ili?kin kan?tlar var. ?ngilterede ilk al?k grevi ise 1909 y?l? Temmuz ay?nda Marion Wallace Dunlop adl? bir gen k?z taraf?ndan yap?ld?.

?LK MUM
Gnmzden 2000 y?l nce, hayvansal ya?lar?n aras?na pamuk sokularak ilk mum yap?ld?. Ancak, bu mumlar herkesin kullanamayaca?? kadar pahal? ve lkst. 17.yy.a kadar bu durum devam etti. Frans?z bilim adam? Sieur Le Brez, kal?ba dklen mumlar? yap?nca, retim ok daha ekonomikle?ti ve mum kullan?m? byk lde artt?. Parafin mumlar?n ilki ise 1850 y?l?nda ?skoyada James Young adl? kimyager taraf?ndan yap?ld?.

?LK OTEL
1774 y?l?nda ?ubat ay?nda, Covent Gardenda (?ngiltere), Lows Grand Hotel ad?yla a?ld?. Otelin sahibi David Lowdur.

?LK HAYAT S?GORTASI ??RKET?
Londrada Sir Thomas Allen taraf?ndan 1706 y?l?nda, Amicable Society for a Perpetual Assurance Office ad? alt?nda faaliyete geirildi. Sigortalanacak ki?inin 15 ya??ndan kk 45 ya??ndan byk olmamas? gerekiyordu.

?LK MARGAR?N
Pantenti, 15 Temmuz 1869 gn Pariste Hippolyte Mege-Mouries adl? Frans?z taraf?ndan al?nd?. Ayn? y?l, III. Napolyon, donanmada tereya?? yerine kullan?lmak zere bir ba?ka madde geli?tirilmesi iin yar??ma am??t?. Mege-Mouries, bu yar??maya kat?lan tek ki?i oldu ve kral?n koydu?u dl de ald?.

?LK OTOMOB?L RET?M?
Petrolle al??an otomobillerin retimi, 1888 y?l?nda Almanyada Rheinische Gasmotorenfabrik Karl Benz taraf?ndan Mannheimda ba?lad?. Geri Benz, ilk kullan?labilir modelini y?l nce yapm??t? ama, kay?tlara geen sat??, Parisli Emeli Rogersa yap?ld? ve fatura tarihi 16 ?ubat 1888di. 2 beygir gcnde, tek silindirli, tekerlekli ve iki ki?ilik olan bu araba, drt koli iinde Parise gnderildi. Benz firmas? ayn? y?l ilk katalogunu ?kard?. ?lk retilen arabalar tekerlekliydi ve 1893 y?l?nda drt tekerlekli ilk iki model piyasaya ?kar?ld?. Bunlar, Victoria ve Vis-a-vis modelleri olarak adland?r?ld?.

1893 y?l? sonunda Benz firmas?n?n satt??? araba say?s? 69du. Seri retimin ilk standart modeli Benz Velo, 1894 Nisan?nda piyasaya srld. zerinde 1.5 beygir gcndeki motorla saatte en fazla 12 mil h?z yapabilen bu arabalar, 2.200 Marktan sat?l?yordu.

?LK OTOMOB?L HIRSIZLI?I
1896 y?l?n?n Haziran ay?nda Pariste meydana geldi. Baron de Zuylen, Peugeot marka arabas?n?n onar?m? iin imalat? firmaya gndermi?ti. Baronun ?ofr, arabay? fabrikadan alarak ortadan kayboldu. Bir sre sonra h?rs?z, araba ile birlikte Asnieresde ele geirildi.

?LK DOLMU? SEFER?
?ehirleraras? ilk dolmu? seferi, 1898 y?l?n?n A?ustos ay?nda, London Motor Van and Wagon Co. ?irketi taraf?ndan Clacton ile Londra aras?nda ba?lad?. ?irket, her Cuma Clactondan Londraya 4 ara kald?r?yordu. 70 millik mesafe 5.5 saatte katediliyordu.

ABDde ilk dolmu? seferleri ise, 1899 y?l?nda Nassau County Motor Coach Co. taraf?ndan ba?lad?. Seferler, Long ?sland?n banliyleri aras?nda yap?l?yordu.

?LK PLAKA


Paris Emniyet Mdrl?nn 14 A?ustos 1893 gn yay?nlad??? talimatnamede ?u sat?rlar vard?. Her motorlu arac?n zerinde, grnebilir byklkte bir metal plaka olacakt?r. Bu plaka zerinde, ara sahibinin ad?, adresi ve ruhsat numaras? yazacakt?r. Arac?n sol taraf?na tak?lacak olan bu plaka hibir biimde gizlenmeyecektir.
30 Eyll 1901 tarihinden itibaren bu kural tm Fransada geerli oldu. Saatte 30 km yapabilen her arac?n bu plakay? takmas? istendi.

A?IRI HIZ NEDEN?YLE CEZALANDIRILAN ?LK SRC
?ngilterede Walter Arnold ilk h?z nedeniyle ceza alan ki?idir. 28 Ocak 1896 gn Tombridge Polis Mahkemesinde, C.W. Powell taraf?ndan, sekiz gn nce meskn blgede 2 millik h?z s?n?r?n?n ihlal edilmesi suundan yarg?lanm??t?r. Arnoldun ?ans?zl???, 2 millik h?z s?n?r?n?, tam yerel polis komiserinin evinin nnde a?mas?yd?. O s?rada ak?am yeme?ini yemek iin eve gelen komiser, olay? grnce derhal yemek masas?ndan kalkm??, ba?l???n? giyip bisikletine binerek sulunun pe?ine d?m?t. 5 saat sren kovalamacan?n ard?ndan Arnold a??r? h?zdan dolay? tutukland?.

?LK GAZETELER
Ayn? ba?l?k alt?nda belirli aral?klarla yay?nlan?p haberleri okuyucular?na aktaran ilk iki gazete, Almanyada 1609 y?l?n?n Ocak ay?nda yay?nlanmaya ba?lad?. Aviso Relation oder Zeitung, 15 Ocakta ilk say?s?n? ?kard? ve haftal?k olarak srdrd. teki gazete ise, Aller Frnemmen und Gedenckwrdingen Historien ba?l??? ta??yordu. Haftada bir kez Strasbourgda bas?lan gazetenin zerinde tarih yoktu.

?LK K?E YAZARI
Dr. John Hill, 11 Mart 1951 tarihinden itibaren London Advertiser ve Literary Gazettede Mfetti? imzas?yla k?e yaz?lar? yazmaya ba?lad?. Bu, ilk imzal? k?e yaz?s?yd?. Hill, iki y?l boyunca yaz?lar?n? srdrd ve her y?l iin 1500 sterlin cret ald?. Bu da, o zamana gre, hat?r? say?l?r bir parayd?. Bas?n tarihinin bu ilk k?e yazar?, bugnn meslekta?lar? gibi ciddi konulara ilgilenmiyor aksine dedikodular? yans?tmaktan zevk al?yordu.

?LK NAYLON
Amerikan kimya ?irketi E.?. Du Pont De Neumorsda, Dr. Wallace Carothers ba?kanl???nda bir ara?t?rma ekibi taraf?ndan retildi ve 16 ?ubat 1937 de patenti al?nd?. Ticari olarak retilen ilk naylon rn ise, di? f?ras? k?l?d?r. ?lk naylon iplik de, ayn? ?irketin Seaford fabrikas?nda 15 Aral?k 1939 da retilmi? ve orap yap?m?nda kullan?lm??t?r.

?LK EMEKL? MAA?I
Almanyada, Bismark?n 1889 y?l?n?n Haziran ay?nda haz?rlatt??? Emeklilik Sigortas? Yasas?, 1 Ocak 1891 y?l?ndan itibaren yrrl?e girdi. Yasaya gre 16 ya??n?n zerinde olup da, hibir i? yapmayan ve y?ll?k geliri 2000 mark alt?nda olan herkese, belirli bir izelgeye gre yard?m yap?l?yordu. ?ngiliz Milletler Toplulu?unda, yasa ile emekli ayl??? demeye ba?layan ilk lke Yeni Zelanda oldu.

?LK PLAST?K
Parkesin ad?yla, nitroselloz, kafur ve alkoln kar???m?yla Birmingham kentinde Alexander Parkes taraf?ndan yap?ld?. retimine ise Londrada, 1866 y?l?nda Parkes taraf?ndan ba?land?. Bulucusuna gre, bu ilk plastik, gerekten harika bir maddeydi.

?LK C?PS PATATES
1853 y?l?nda, New Yorktaki Moon Lake House Otelinin K?z?ldereli a??s? George Crum taraf?ndan haz?rland?. Bir ak?am, otelin restorant?na yeme?e gelen m?terilerden biri, Crumdan Frans?zlar?n nl patates tavas?ndan daha ince bir patates yeme?i istedi.

?LK TELEFON
Konu?malar? a?ka aktaran ilk telefon aleti, Charles Sumner Tainter ve Alexander Graham Bell taraf?ndan geli?tirilen Radyofon adl? ayg?tt?r. ?ki bilim adam?, bu ayg?tla ilk ba?ar?l? denemeyi 15 ?ubat 1880 gn gerekle?tirdi. Verici, Washingtonda 13. Caddedeki Franklin Schoolun tepesine konmu?tu. Tainter, ahizeyi eline alarak konu?maya ba?lad?.

Bay Bell... Bay Bell... Beni duyabiliyorsan?z, Ltfen pencerenin nne gelip ?apkan?z? sallay?n.

Az sonra Bell, 14. Caddede bulunan laboratuar?n?n penceresine geldi. Elinde ?apka vard?. Bir an durdu, sonra sallamaya ba?lad?.

Yeni Ticaret Kanunu

Yazdır
PDF

Yurt d???nda ya?ayan vatanda?lardan para toplayan ?irketlere kar?? nlemleri de ieren yeni Trk Ticaret Kanunu, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yrrl?e girecek.


Resmi Gazetede yay?mlanan kanuna gre, anonim veya bir ba?ka ?irket kurmak, ?irketin sermayesini art?rmak amac?yla veya vaadiyle halktan para toplanabilmesi iin Sermaye Piyasas? Kurulundan (SPK) izin al?nacak. SPKdan izin almadan para toplayanlara 6 aya kadar hapis cezas? verilecek.

AB hukuk normlar? do?rultusunda yap?lan dzenlemeyle yrrlkteki Trk Ticaret Kanunundaki en az 5 ki?iyle anonim ?irket kurulabilece?i ynndeki zorunluluk kald?r?l?yor. Buna gre, tek pay sahibi anonim ?irket kurabilecek. Tek pay sahipli ?irkette, bu pay sahibi 1 gerek ki?i olabilece?i gibi, 1 tzel ki?i, pay senetleri borsada i?lem gren ?irket ya da ba?ka bir sermaye ?irketi olabilecek.

?irketin unvan?, i?letme konusu, sermaye yap?s?, pay senetleri, ynetim kurulu ve genel kurulunun durumu ba?ta olmak zere gerekli bilgilere yer verilen esas szle?mede kanunun a?ka izin verdi?i durumlar d???nda de?i?iklik yap?lamayacak.

MAL? YAPIYI GLEND?RME
Anonim ?irketlerin kurulu? a?amas?nda, sermayesinin belli bir blmne kar??l?k gelen hisse senetleri, banka ve byk finans kurulu?lar?n?n taahhtleri do?rultusunda, sermaye piyasas? mevzuat?na gre halka arz edebilecek.

Halka arz? yapacak olan banka ve finans kurulu?lar?n?n, ba?lang?ta pay bedelini k?smen veya tamamen dememe zorunlulu?u olmayacak. Garanti ettikleri nakdi paylar?n kar??l?klar?n?, sat??tan elde ettikleri gelirden deyecek olan banka ve finans kurulu?lar?, sat?? i?lemini yapamazsa, hisse senetleri kar??l???nda taahht ettikleri miktar? kendileri kar??layacak.

1 K???L?K YNET?M KURULU
Anonim ?irketlerde, ynetim kurulunun en az 3 yeden olu?aca??na ili?kin mevcut hkm kald?r?l?p, AB hukukuyla uyum sa?lanarak, en az 1 yeli ynetim kuruluna olanak tan?n?yor. Anonim ?irketin, esas szle?meyle atanm?? veya genel kurul taraf?ndan seilmi? 1 veya daha fazla ki?iden olu?an bir ynetim kurulu olacak.

Tzel ki?iler, ynetim kurulu yesi olabilecek. Tzel ki?i ad?na, ynetim kurulu toplant?lar?na gerek ki?iler kat?larak oy kullanacak.

Ynetim kurulu yelerinin 4?te 1?inin yksek ?renim grm? olmas? ?art? aranacak.

PAY SAH?B? ZORUNLULU?U KALDIRILIYOR
Ynetim Kurulu yelerinin pay sahibi olmalar?na ili?kin zorunluluk kald?r?larak, kurullar?n uzman ve profesyonel ki?ilerden olu?mas?na olanak sa?lanacak.

Esas szle?mede ngrlmek ?art?yla, belirli pay gruplar?na, zellik ve nitelikleriyle belirli bir grup olu?turan pay sahiplerine ve az?nl??a, ynetim kurulunda temsil edilme hakk? tan?nabilecek.

ZARAR S?GORTASI
Ynetim Kurulu yelerinin, grevlerini yerine getirirken ?irkete verecekleri zararlar?n?n gvence alt?na al?nmas? iin iste?e ba?l? zarar sigortas? getirilecek.

Anonim ?irketin pay sahipleri, i?tirak taahhdnden do?an bor hari, ?irkete borlanamayacak. ?irketler toplulu?una dahil ?irketler birbirlerine kefil olabilecek.

R?SK?N ERKEN SAPTANMASI
Hisse senetleri borsada i?lem gren ?irketler, varl?k, geli?me ve devamlar?n? tehlikeye d?ren risklerin erken tan?s? ve ynetimi iin uzman bir komite kurmakla ykml olacak.

Risklerin erken te?his ve ynetimi komitesi, faizlerdeki dalgalanmalar, dviz speklasyonlar? ve kredilerin geri denmesinde ortaya ?kan riskleri belirleyerek, ?irketlerin darbo?aza girmelerini nlemeye ynelik tedbirleri alacak.

MUHAL?F YELER ?ERH YAZAB?LECEK
Ynetim kurulunun ald??? kararlara kat?lmayan yeler, muhalefet ?erhi yazabilecek.

Anonim ?irketin temel yap?s?na uymayan ve sermayenin korunmas? ilkesini gzetmeyen ynetim kurulu kararlar?, mutlak geersiz (bat?l olacak) say?lacak.

Ynetim kurulu yesi, kendisi veya yak?nlar? ile ?irket aras?nda menfaat at??mas? olan durumlarda toplant?lara kat?lamayacak.

DENET?M S?STEM?
Anonim ?irketlerin finansal tablolar? deneti taraf?ndan, uluslararas? denetim standartlar?yla uyumlu Trkiye denetim standartlar?na gre denetlenecek. Ynetim kurulunun y?ll?k faaliyet raporu iinde yer alan finansal bilgilerin, finansal tablolarla tutarl? olup olmad??? da denetim kapsam?nda olacak.

Trkiye Denetim Standartlar? Kurulu kuruluncaya kadar, Trkiye denetim standartlar?, kamu tzel ki?ili?ini haiz TRMOB ile ili?kili bir kurul taraf?ndan uluslararas? denetim standartlar?yla uyumlu olarak belirlenecek.

DENETLEME KURULU?U
Deneti, ancak ortaklar? yeminli mali m?avir veya serbest muhasebeci mali m?avir s?fat?n? ta??yan bir ba??ms?z denetleme kurulu?u olabilecek. Kk ve orta lekli ?irketler en az 1 yeminli mali m?aviri veya serbest muhasebeci mali m?aviri deneti seebilecek.

Denetiler, tzel ki?ili?i haiz bir st kurum kurulup faaliyete geinceye kadar Sanayi ve Ticaret Bakanl???nca denetlenecek.

Anonim ?irketlerin finansal tablolar?, ynetim kurulunun y?ll?k faaliyet raporu, kar da??t?m?na ili?kin genel kurul karar? ve deneti raporu, Trkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecek; ?irketin internet sitesine konulacak.

HALKTAN PARA TOPLANMASI
Anonim veya bir ba?ka ?irket kurmak, ?irketin sermayesini art?rmak amac?yla veya vaadiyle halktan para toplanabilmesi iin SPK dan izin al?nacak. Bu iznin esaslar?, SPKca dzenlenecek. SPK, izinsiz para toplanmas? giri?iminin ve ba?lanm??sa para toplanmas?n?n tedbiren hemen durdurulmas?n?, toplanan paralar?n koruma alt?na al?nmas?n?, gerekli di?er nlemlerin uygulanmas?n?, gere?inde kayyum atanmas?n? mahkemeden isteyebilecek. SPKn?n talebi iin teminat istenmeyecek.

Kanuna ayk?r? para toplayanlar ve fiilden haberli olan kurumlar ile ilgili ?irketin ynetim kurulu yeleri, yneticileri ve giri?imcileri toplanan paran?n derhal SPK taraf?ndan belirlenen bir mevduat veya kat?l?m bankas?na yat?r?lmas?ndan, mteselsilen sorumlu olacaklar. Al?nan tedbir veya hacizden itibaren 6 ay iinde dava a?lacak. SPKdan izin al?nd?ktan sonra toplanan tutarlar?n amac?na uygun olarak kullan?l?p kullan?lmad??? da takip edilecek.

SPKdan izin almadan para toplayanlara 6 aya kadar hapis cezas? verilecek.

Bylece SPKdan izin al?nmaks?z?n, zellikle yurt d???nda bir anonim ?irket kurmak veya sermaye art?rmak amac?yla para toplanmas?na engel olunacak, halk?n bu yolla aldat?lmas? nlenecek.

?NTERNET S?TES? KURMAYANLARA CEZA
Kanunun yrrl?e girmesinden itibaren 3 ay iinde internet sitesini olu?turmayan veya bilgi toplumu hizmetlerine zglemeyen ?irket yneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 gne kadar adli para cezas?na arpt?r?lacak. Kk lekli i?letmelere ise internet sitesi kurmalar? iin 1 y?l sre verilecek.

?irketin kurulu?u, sermayesinin art?r?lmas? ve azalt?lmas? ile birle?me, blnme, tr de?i?tirme ve menkul k?ymet ?karma gibi i?lemlerle ilgili belgelerin sahte dzenlenmesi durumunda, 1 y?ldan 3 y?la kadar hapis cezas? verilecek. ?irket sermayesi hakk?nda yanl?? beyanda bulunanlar ile i?letme ve ayn? niteli?i farkl? gsterenlere 3 aydan 2 y?la kadar hapis uygulanacak.

Denetim elemanlar?na eksik veya gere?e ayk?r? bilgi verenler de 2 y?la kadar hapis cezas?na arpt?r?lacak.

Grevleri nedeniyle ?rendikleri i?letme s?rlar?n? a?klayanlar 1 y?ldan 3 y?la kadar hapisle cezaland?r?lacak.

EK VE SENET ??LEMLER?
Kay?ts?z ve ?arts?z denecek havaleyi, muhatab?n unvan?n?, deme yerini, dzenlenme tarih ve yerini, dzenleyenin imzas?n? ieren senet ek say?lacak.

Kar??l??? bulunmayan ek dzenleyen ki?i, ekin kar??l?ks?z kalan bedelinin yzde 10?unu demekle ykml olacak; ayr?ca hamilin bu yzden u?rad??? zarar? tazmin edecek.

Kimin lehine dzenlendi?i gsterilmemi? bir ek, hamiline yaz?l? ek say?lacak.

ek bedelinin denmesi, k?smen veya tamamen kefille gvence alt?na al?nabilecek. Bu teminat, muhatap hari olmak zere nc bir ki?i veya ek zerinde esasen imzas? bulunan bir ki?i taraf?ndan da verilebilecek. ek, dzenlendi?i yerde denecekse 10 gn, ba?ka bir yerde denecekse 1 ay iinde muhataba ibraz edilecek. ?braz sreleri, ekin dzenlendi?inin ertesi gn ba?layacak.

ekten cayma, ancak ibraz sresi getikten sonra hkm ifade edecek. ekten cay?lmam??sa, muhatap, ibraz sresinin gemesinden sonra da eki deyebilecek. ekin tedavle ?kar?lmas?ndan sonra, dzenleyenin lm, medeni haklar?n? kullanma ehliyetini kaybetmesi veya iflas?, ekin geerlili?ini etkilemeyecek.

ek defterini iyi saklamayan ki?i, sahte veya tahrif edilmi? bir ekin denmesinden do?an zarar?n da sorumlusu olacak. Bir ekin kimin zerine dzenlenebilece?ini, ekin denece?i lkenin hukuku belirleyecek.

Polie, bono, ek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler, gvenli elektronik imzayla dzenlenemeyecek.

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?