Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Murat Dolgun

Randevu Vermeden

MuratDolgun

E?itim Uzman?

D?nn byk bir bankan?n sahibisiniz. nnzde ok iyi bir finansman uzman? var. E?er i?e al?rsan?z; size ok para kazand?raca?? kesin. Yaln?z,kk bir sorun var! Bu adam?n zimmetine para geirme ihtimali var yani h?rs?zl?k gibi kt bir meziyeti var! Ne yapars?n?z? Can?m bana 10 kazand?rs?n da zarar yok 2 sini de i etsin mi dersiniz? Yoksa Uzmansa uzman! Ben i?letmeme bile bile bir h?rs?z? sokmam, yani kediye ci?er emanet etmem! diye mi d?nrsnz? E?er ikinci gruba giriyorsan?z yaz?n?n devam?n? okuyun zira di?er gruba girenleri lzumsuz yere me?gul etmeyelim.

Bir i? yapacaksak her ?eyden nce i? eti?ine uymak gerekir. Yap?lan bir i?te i? ahlaki yoksa belki k?sa vadede bir ark dner, belki bir rantta sz konusu olabilir ancak orta vadeye varmadan hem haks?z kazanlar hem de hak edilerek kazan?lanlar art? gven ve itibar topyekn kaybedilir.

Bir sanatkr?n, sznde durmas?, verdi?i randevuya sadakat gstermesi i? eti?inin temel ta?lar?ndand?r. Randevu, kelime anlam?yla; Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha ok ki?i aras?nda kararla?t?r?lan bulu?ma olarak tan?mlan?r. rne?in acil olarak a??r?lan bir yetkili teknik servis hemen geliyorum diyorsa bu belli bir zaman belirtmez. 10 dakika sonra oraday?m ya da 2 saat sonra gibi somut bir ifade kullan?lmal? yani bir randevu verilmelidir. Hemen deyip te 2 gn sonra gelen hatta hi gelmeyen ok say?da yetkili(!) teknik servis mevcuttur. Elbette szne sad?k olmayan somut ifade kullansa ne fark eder!

?? dnyas?nda birok i?letme zamanla yar??maktad?r. Bu yar??? srdrrken yap?lacak veya yapt?r?lacak i?ler planlanan zamandan saparsa i?letme bundan maddi manevi byk zarar grr. Bir makinenin onar?m?n? bekleyen bir imalathane ya da fabrika m?terisinin bekledi?i rn zaman?nda yeti?tirme endi?esi ta??r. Bu sre haddinden fazla uzarsa mal yeti?mez, m?teri sipari?i keser hatta yerine gre szle?mede yaz?l?ysa ykl tazminatlar al?r. Belki de bu zarar ilgili i?letmeyi batma noktas?na getirir. Burada, makineyi tamir etmekte a??r davranan, zaman?nda i?i bitirmeyen ya da randevusuna ge gelen veya gelmeyen usta byk bir am devirmi?tir. Sebep oldu?u y?k?m, asl?nda; milli servetin zayi edilmesi, insanlar?n i?siz a?s?z kalmas? gibi bir sr kayb? beraberinde getirecektir.

Evimizi boyatmak zere randevula?t???m?z ustay? bir gn kala Gerekli boya ve malzemeleri ald?m ba?ka bir ?ey var m?? diye sormak iin ar?yorum. Usta Hocam ben sizin i?i unutmu?tum ya iyi ki arad?n! diyor. Bazen birinden a?z?n?z yan?yor, bir di?erine gidiyorsunuz a?z?n?z iki kat yan?yor. Elbette i?inin hakk?n? veren gerek sanatkrlar?m?z ustalar?m?z ok. Ne var ki bizzat ya?ad???m?z veya ?ahit oldu?umuz zc durumlar gn gn art?yor.

Byk bir holding ?irketinin bir fabrikas?na i? ba?vurusu yapm??t?m. n mlakattan getim. Sonra bir ustaba?? bana retim hatt?n? gezdirdi, i?leyi?i anlatt?. Son olarak fabrikan?n genel mdr yard?mc?s?yla bir mlakat yapt?k. Syledi?i sz aynen ?yleydi Sonu pozitif 2 hafta iinde seni a??raca??z.

Uzun zamand?r i? arayan bir mhendis olarak ok sevinmi?tim. ?ki hafta bana 2 y?l gibi gelmi?ti. Bu srenin sonunda birka gn bekledim aramad?lar ben arad?m benimle konu?an mdr yard?mc?s? yurt d???ndaym?? Gelince o karar verecek dediler. 2 hafta daha bekledik sonras?nda her arad???mda toplant?dayd?. 1 hafta da toplant? srd. Art?k sekreteri telefonda sesimi tan?yor, hatta s?k s?k arad???m iin benimle alay ediyordu. Son hafta say?n genel mdr yard?mc?s?na durum hat?rlat?lm?? Bakay?m demi?. Hafta sonuna do?ru sekreteri bana ?u cevab? vererek konuyu negatif olarak sonland?rd?. Gerekirse biz kendisini arar?z ?imdilik ihtiyac?m?z yok!dedi. Peki, ba?tan niye byle bir sz verildi? Bunu sorgulayabildim mi? Hay?r Sadece yeni mezun gen bir mhendis olarak -kaamak bir yorumla- i? dnyas?n?n ac?mas?zl??? denen irkinli?i ?renmi?tim. Asl?nda bu yap?lan i? dnyas?n?n ac?mas?zl??? de?il i? dnyas?n?n ahlaks?zl??? diye tan?mlan?r. O zamandan beri o ?irkete de o holdinge de ne gzle bakt???m? sylememe gerek yok.

Sznde durmayan bir usta yaln?zca kendisini lekeliyor. Bir yetkili teknik servis hizmet verdi?i rnlerin markas?n? lekeliyor ama byle bir olayda koskoca bir holdingin itibar? iki paral?k oluyor.

Bizim kltrmzde sz namustur. ?nanc?m?zda sz bir Allah bir profesyonel i? hayat? randevuya uymay? gerektirir. Btn bunlar ortadayken hala randevusuna uymayan, sznde durmayan insanlar iin bir hat?rlatma;

Sosyal hayat?n?z?n da, i? hayat?n?z?n da iflas?, ok k?sa zamanda kap?n?z? alacakt?r. Hem de randevu vermeden.

www.muratdolgun.com

MURAT DOLGUN

1997 y?l?nda Uluda? niversitesi Elektronik Mhendisli?i blmnden mezun oldu. Bir sre elektronik sanayinde al??t?ktan sonra, teknik alanlar?n yan? s?ra kalite ve ileti?im e?itimleri de veren mmehan Elginkan Mesleki ve Teknik E?itim Merkezinde e?itim vermeye ba?lad?. Yeti?kin e?itimleri alan?nda uzmanla?t?. Sorun zme Teknikleri, Kriz Ynetimi, Proje Ynetimi, ?statistiksel Sre Ynetimi, ?nsan Kaynaklar? Ynetimi, De?i?im ve Srekli ?yile?tirme, ?leti?im Becerileri, Liderlik, Toplam Kalite Ynetimi e?itimlerinden baz?lar?d?r.

2007 y?l?nda Problem zme alan?ndaki birikimini aktard??? Problem zme Patikalar? adl? eserini yay?mlad?. Kitap i? evrelerinden ve akademik evrelerden olduka iyi geribildirimler ald?. Ayr?ca askerli?i esnas?nda Hava Kuvvetleri bnyesinde tercme etti?i Kresel Ynbulum Sistemi ile ilgili bir kitap bulunmaktad?r.

Almanyada bir proje kapsam?nda; Endstriyel Otomasyon Sistemleri, Avrupa Birli?inde sistem ve sosyal yap? zerine incelemelerde bulundu. Birok AB projesinin haz?rlanmas? ve uygulanmas?nda grev ald?.

Evli ve bir ocuk babas? olan ve Manisada ya?ayan Murat DOLGUN e?itim al??malar?n? srdrmektedir.


rw

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?