rnek Ba?ar?lar...
Hata
 • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Nas?l Ba?ard?lar?

Yazdır
PDF

Kaliteli Ya?amak

?nsan?n gnlk ya?am?nda bir konuya odaklanarak al??mas? tm varl???, bilinci ve bilinalt? ki?ilikleriyle d?nd?n yapabilmesi hali ba?ar?y? getiriyor, Ba?ar?ya ula?t???n?z anda kolay ya?ama gemi? oluyorsunuz. H?zlan?yor, yeni konulara geiyorsunuz. Bu da yeni ba?ar?lar demek. Yeni ba?ar?larla kolay ya?ama, kaliteli ya?ama geiyorsunuz. Bylece

 • Kendini tan?yan,
 • Tm korkular?n? yenmeyi bilen,
 • Gev?emeyi, do?ru nefes almay?,
 • Sporu, gen kalmay?,
 • Umutsuzlu?u, can s?k?nt?s?n? yenmeyi,
 • ?nsanlarla daha iyi anla?may?,
 • Kendinize yeni hedefler koymay? onlara ula?may?,
 • Kt al??kanl?klardan kurtulmay?,
 • Gizli yeteneklerinizi ortaya ?karmay?,
 • Para kazanmay?, refaha kavu?may?,
 • Mutlu olmay?, problemi an?nda zmeyi, pozitif d?nmeyi kendinizi gncelleyerek ?renerek uygulayabiliyorsan?z Kaliteli Ya?amdas?n?z diyoruz.
 • Kendinizi tan?yorsunuz, A??r?l?klardan ka?n?yorsunuz, Kendinize gvenmek iin bilginizi art?r?yorsunuz, ?nsanlara iyilik yap?yorsunuz

S?Z? GEREKTEN KUTLUYORUZ


NL RESSAM NASIL BA?ARDI

ok nl ressam David Wilkeda arkada?? sormu?.Ba?ar?n? neye borlusun

O da ?unlar? anlatm?? Bir ?retmenimin syledi?i gzel bir sze Her sabah ?retmenimiz bize gzel bir sz sylerdi. Bir gn nl d?nr Raymondun bir szn aktarm??t?. ?inizde deha varsa al??mak dehay? geli?tirir, yoksa al??ma dehan?n yerini al?r.e

??te bu sz beni ok etkiledi. Benim iimde deha yoktu, ben bunun fark?ndayd?m. Ama ok al???p iimdeki yetene?i a??a ?kard?m. Ben tm ba?ar?m? o sze borluyum.


B?LG?YE ULA?MAK

Hayatta birok karanl?k yol vard?r ve herkes bu yollardan gemeye mecburdur. Elinizde yolunuzu ayd?nlatacak bir ?????n?z olmayabilir. Karanl?kta zorla yrmektense, ba?kalar?n?n yakt??? tecrbe me?alelerinden yararlanarak yrmek hem kolay, hem kazanl?d?r.

John Wanamaker


OK ?LG?N

Ben iki ya??nda babas?z kald?m. Btn ocuklu?um ve gencili?im korkun bir hastal??a ve fakirli?e kar?? mcadele iinde geti. Kimsesiz, s?hhatsiz, paras?z ve tahsilsiz kald?m 8. S?n?ftan sonra okul grmedim. Hastal?k, cehalet ve sefalet ejderleriyle bo?u?tum.

Aran?zdaki hastalara, fakirlere, kimsesizlere hitap ediyorum:

Sizin k?rbalay?c?, ko?turucu, al??t?r?c? ve yarat?c? yoksulluk gibi bir haminiz ve dostunuz var O sizi her trl ba?ar?s?zl?k, s?hhatsizlik, himayesizlik ve kltrszlkten koruyan bir enerji kayna??d?r. Kendinizi sa?lam, zengin ve ak?ll? farz ediniz. ?stedi?iniz her ?eyi elde edeceksiniz, s?rt?n?z yere gelmeyecek.

Peyami Safa


MOT?VASYON

Tm ya?am?n?z boyunca olumlu d?nebilirsiniz, olumlu d?nme zerine kitaplar okuyabilirsiniz, okula gidip lisans, doktora dereceleri alabilirsiniz, byk yetenekleriniz, engin bilginiz, birok ili?kiniz, nemli konumlarda tan?d?klar?n?z olabilir; ama ancak kendiniz harekete geerseniz ba?ar?l? olabilirsiniz. Bu da isteklendirme ile olacakt?r


RYAMI GEREKM?

Dnyan?n in?as?

Bak ?u grkemli binalara

Bir mhendisin ryas?yd? ba?lang?ta

?u gzel ev; kap?lar? tavanlar? ve odalar?

Birbiriyle uyumlu olan

Bir mimar?n ryas?yd? ba?lang?ta.

Sonra ara gere ve ormandan direkler getirdi

Her i?in z ve asl? neydi

Hayal kurgu ve d?nceden ba?ka

Dnya btnnn paralar?na ?yle bir bak

Kurgulardan olmam?? m??

nce d?n sonra eylem

Dnyan?n in?as? byle bil ezelden

Mevlana


YEN? GN MERHABA

Sabahlar? uyand???m?z zaman ilk syledi?imiz ?ey ne oluyor? Her gn bir ?eyler sylyoruz. Olumlu mu olumsuz mu oluyor sylediklerimiz? Sabahlar? uyand???mda di?lerimi g?c?rdatarak, Oh tanr?m yine ba?ka bir gn diye sylendi?im gnleri hat?rl?yorum. Ve gnm bekledi?im gibi geiyordu. Birbiri ard?na ters giden ?eyler ya??yordum.

?imdi ise uyand???mda, gzlerimi bile amadan nce iyi bir uyku uyudu?um iin te?ekkr ediyorum. Rahat bir uyku ok nemli de?imli? Gzlerim hala kapal?yken, on dakika kadar zaman?m? hayat?mdaki tm gzelliklere te?ekkr etmek iin ay?r?yorum.

Gnm biraz programl?yor ve her ?eyin gzel geece?ini ve her ?eyden zevk alaca??m?n olumlu ifadelerini olu?turuyorum.

Lois Ray


BA?KA YOLLAR VARMI?

Alternatif yollarl? kullanmay? bilin. Yolda araba srerken yol kapal?

??areti ile kar??la?t???n?zda durup beklemezsiniz. Ne de eve geri dnersiniz. Yol kapal? demek ula?mak istedi?iniz bu yoldan gidemezsiniz demektir. Sizi ula?mak istedi?iniz yere gtrecek ba?ka yollar bulmal?s?n?z

D. Schwartz


NEML? DERS

Columbia niversitesi Rektr N. Murray Butler ?rencilerine yapt??? konu?mada ?yle der: Dnya gurup insandan olu?ur:

Bir ?eyi ortaya ?karan, kk bir sekin gurup,

Bir ?eyin yap?lmas?n? seyreden daha byke ba?ka bir gurup,

Ve neyin olup bitti?ini bilmeden ya?ayan muazzam bir kalabal?k

HATALAR FIRSATMIDIR?

Her engel bir f?rsatt?r. Kalp k?r?kl??? mutlu olmak iin;

Hastal?k iyile?mek iin;

Nefret, sevmek iin,

Su ba???lamak iin ,

Ba?ar?s?zl?k; ba?ar?l? olmak iin bir f?rsatt?r.

Hata yapmaktan ve ele?tirilmekten korkma!

Robins


PROBLEM KAR?ISINDA NE YAPTI?

Herhangi bir zorluk nnde kald???m zaman benim yapt???m i? ?udur.

Durumu iyice saptamak sonra bu durum kar??s?nda al?nacak nlemin ne oldu?una karar vermek. Bu karar? bir kere verdikten sonra, art?k acaba yapay?m m?? Yapmayay?m m?? diye karars?z olmamak.

Ve BA?ARILI OLACA?IMA ?NANARAK UYGULAMAK.

M. K. Atatrk


BA?ARI ?NAN KALIPLARI

 1. Her an yapabilece?imin en iyisini yapar?m. Kendimi o ana her ?eyimle veririm.
 2. Ko?ullar ne olursa olsun olumlu ( pozitif ) kal?r?m. Sa?l???ma ve davran??lar?ma dikkat ederim
 3. Duygu, d?nce ve davran??lar?m?n sorumlulu?u bana aittir. Bu do?rultuda, yap?p yapamad???m her ?eyin sorumlulu?u yaln?zca benimdir. Yapt???m hatalardan dolay? ucuz gerekelere sar?lmam. Mazeret bulmam kimseyi sulamam.

Tamer Bier

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?