Sa?l?k...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

K?? aylar?nda s?k rastlanan, ?ikyetleri uzun sren ve arkas?nda inat? ksrkler b?rakan grip hemen herkesin can?n? s?k?yor. Gribin vcudunuza yap???p kalmas?n? istemiyorsan?z nerilere kulak verin.

Uzmanlar, gribin ncelikle belirtileri benzerlik gsteren di?er hastal?klardan ayr?lmas? ve do?ru ?ekilde tedavi edilmesi gerekti?ini sylyor.

? Hastal?klar? Uzman? Dr. Grkan Yurteri,zellikle grip ile so?uk alg?nl???n?n ay?rt edilmesinin nem ta??d???n? sylyor. Dr. Yurteri, etkisi uzun sre devam eden gribin tedavisi hakk?nda bilgi verdi ve ?u nerilerde bulundu:

Yava? yava? geli?en halsizlik, hap??r?k, burun t?kan?kl???, burun ak?nt?s?, bo?az a?r?s?, balgaml? ya da kesik kesik ksrme, so?uk alg?nl???n?n belirtileridir. So?uk alg?nl??? ayakta ve hafif olarak atlat?l?r. Grip belirtileri ise, aniden ortaya ?kar. Hasta sabah i?e giderken iyidir, 3-6 saat iinde birden ?me, a??r? halsizlik, yorgunluk, ate? ykselmesi ortaya ?kar. Yayg?n vcut ve ba? a?r?s?, zellikle g?ste rahats?zl?k (bask?, a?r?) hisseder. Yorgunluk tahamml edilmez boyutlara ula??r, tabloya kuru karakterde bir ksrk e?lik edebilir.

V?RS ALAN K??? 3 GN ??NDE HASTA OLUR

Hastaksrd?nde milyonlarca virs havaya yay?l?r. Sa?l?kl? insanlar hava yoluyla virs al?r. E?er virse kar?? ba????kl??? yoksa 1-4 gn iinde hasta olur. Bu yolla, sinema, otobs, okul, ibadet yerleri gibi insanlar?n toplu bulundu?u yerlerde yzlerce ki?i hastal?k kapabilir. zellikleocuklar okuldan kapt?klar? mikrobuevlerine getirerek di?er aile bireylerine hastal??? bula?t?rabilir. Virs d?? ortamda 2-8 saat varl???n? srdrebilir. Bu zellikle hasta bir ki?inin dokundu?u yerlere (kap? kolu, telefon masa, merdiven korkuluklar? vs.) sa?l?kl? insanlar temas ettiklerinde virs al?r. Ellerini a??zlar?na, gzlerine gtrdkleri zaman kendilerine virs bula?t?rm?? olur.

A?ININ ETK? ETMES? ??N...

Grip mevsimi ba?lamadan, zellikle risk alt?ndaki gruplar ba?ta olmak zere 6 ay ve zerindeki herkes a??lanabilir. Ekim ay? a??lanmak iin en uygun ayd?r. Fakat grip mevsiminin May?s ay?na kadar uzad??? d?nld?nde k?? sezonu iinde de a??lama yap?labilir. zellikle ilkokul a??ndaki ocuklar, 65 ya? zerindeki ki?iler, ba????kl?k sistemini bozan, ?eker, akci?er, kalp, bbrek gibi ikincil bir hastal??? olan bireyler risk alt?ndad?r. Grip olduktan sonra yap?lan a??lar?n hastal???n tedavisine bir katk?s? yoktur. A??, asl?nda, etkisi azalt?lm?? grip virsdr. Bu nedenle, ki?inin ba????kl?k sistemini zay?flatarak, var olan hastal??? a??rla?t?rabilir.

GR?P ARKASINDA ?NATI KSRK BIRAKAB?L?R

Grip, uzun sre tedavisiz kald?ktan sonra gese bile arkas?nda inat? ksrk b?rakabilir. nk virs hava yollar?n? hassasla?t?r?r. Hasta ?s? de?i?ikliklerinden, hava kurulu?undan, tozlardan dahakolay etkilenir ve ksrr. Bu nedenle gribin etkileri tamamen ortadan kalkana kadar istirahat edilmeli ve bu srete de beslenme dzenine zen gsterilmelidir.

TEDAV? SREC? DE NLEY?C? TEDB?RLER KADAR NEML?

ncelikle hasta olan ki?iler evlerinde izole edilmeli ve tedavilerine hemen ba?lanmal?d?r. Hastalar ancak ate?leri d?tkten bir gn sonra i?lerine dnebilir. Ayr?ca tm hastalara virs nas?l bula?t?rd?klar? anlat?lmal?, neler yapmalar? gerekti?i sylenmelidir.

?NATI GR?PTEN KURTULMAK ?ST?YORSANIZ BUNLARA D?KKAT

Antiviral ilalar, gribin hem dahahafif hem de k?sa srede gemesine yard?mc? olur. ?ikyetler ba?lad?ktan 48 saat iinde doktor taraf?ndan ba?lanmas? gerekir. Ayr?ca virsn ba?kalar?na bula?mas?na da engel olur. lkemizde hem tablet hem de inhalasyon ?eklinde kullan?ma sunulmu? formlar? vard?r.
Yorgunluk, a?r?, burun ak?nt?s?, ksrk gibi ?ikyetler iin antigribal ilalar, a?r? kesiciler al?nabilir.
Hastal?k hava ve temas yoluyla bula?t???ndan bunlara ynelik de tedbirler al?nmas? gerekir. Hastalar hap??r?rken, ksrrken, sekresyonlar?n? temizlerken tek kullan?ml?k mendil tercih edilmeli, i?lemden sonra hemen pe atmal?, ortal?kta b?rakmamal?d?r. E?er hasta mendili yoksa kolun i taraf?n? a?z?n? kapatmak iin kullanabilir.
Elleri s?k ve kural?na uygun y?kamak virs bula??m?n? nemli lde azalt?r. Ellerimizi y?karken s?v? sabun, kurularken de k??t havlu kullanmaya zen gstermeliyiz.
Gripte antibiyotikler, tedavide en son akla gelmesi gereken ancak komplikasyonlar ortaya ?kt???nda kullan?labilecek ilalard?r.
zellikle doktora dan???lmadan her gn al?nan C vitamini gribi nlemenin yolu de?ildir. Zamanla vcutta tehlikeli bir birikime de yol a?labilir. Sadece k?? dneminde al?nmas? daha faydal? olur. Do?an?n bize sundu?u zengin C vitamini kayna??n? da unutmamak gerekir: Gnde iki adet portakal?n suyunu imek C vitamini dopingi yapman?n en iyi yoludur.

Dr. Grkan Yurteri

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?