Teknoloji Haberleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Ak?ll? Otomobiller Geliyor

?leti?im ve sensr teknolojilerinin entegrasyonu, ak?ll? ve yar? ba??ms?z hareket edebilen otomobilleri hayat?m?za sokuyor.

Gelece?in otomobilleri, kazaya kar??t?klar? anda hastaneyle irtibata geebilen bir sistemle donat?lacak.

?ngiltere'de dzenlenen ve gelece?in teknolojilerinin tan?t?ld??? bir sempozyumda, otomobillere yerle?tirilecek kk ak?ll? sensrlerin, kaza an?nda hastane ve ilk yard?m grevlilerine, arp??man?n ciddiyeti ve kazaya ka ki?inin kar??t???na dair verileri an?nda gnderebilecekleri belirtildi.

?u an kullan?lmakta olan otomobillerde ortalama 25-30 elektronik kontrol nitesi bulundu?unu, lks aralarda bu say?n?n 80'e kadar ?kabildi?ini belirten uzmanlar, bunlar?n srclerin sr? yeteneklerini artt?rd???n? ve arp??ma tespit sistemleri ile radar gibi teknolojilerin de bunlara eklenece?ini kaydettiler.

Uzmanlar, gelece?in ak?ll? otomobillerinde bulunacak sistemin kazadan hemen sonra ilk tepkiyi verecek ?ekilde tasarlanaca??n?, ilk yard?m grevlilerinin daha abuk olay yerine gelebilmeleri iin kaza yeri ve otomobildeki yolcu say?s?yla ilgili veriyi hemen iletebilece?ini belirttiler.

Gelece?in otomobillerine yerle?tirilecek daha ileri sistemlerin, arac?n e?itli yerlerindeki sensrlerin verilerini hastaneye iletebilece?ini anlatan ftristler, bylece doktorlar?n ve sa?l?k grevlilerinin kaza yerine ula?madan nce, kaza profili ve yolcular?n ciddi bir ?ekilde yaralan?p yaralanmad?klar?na dair bir risk de?erlendirmesi yapabileceklerinin alt?n? izdiler.

Yazdır
PDF

CRETS?Z LINUX yaz?l?m= ZGRLK M?

Linux; Finlandiya niversitesinde ?renci olan Linus Torvalds ?n, internete koydu?u i?letim sistemi ekirde?inin dnyadaki bir grup yaz?l?mc? taraf?ndan gnll olarak geli?tirilmesiyle ba?lam?? ve ayn? tabanda ancak farkl? kullan?c? gruplar?na hitap eden yzlerce e?idi ?km??t?r. Bu kararl? srmler birok yaz?l?mc? taraf?ndan h?zla geli?tirilmekte, belli bir seriye ula?t?ktan sonra durdurularak elde edilen kararl? srm piyasaya srlmektedir.

Linux srmlerinin ortak ad? zgrlktr. Ortak ad?ndan da anla??laca?? zere milyonlarca kullan?c?ya cretsiz olarak ula?t?r?lmaktad?r.

Trkiye de de bu konuda bo? durulmamakta, Tbitak bnyesinde bulunan Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstits nde (UEKAE), 2003 y?l?ndan buyana PARDUS ad? alt?nda, tamamen yerli ve tamamen Trk yap?m? i?letim sistemi haz?rlanmaya ve sunulmaya ba?lam??t?r.

Pardus Vizyonu: st dzeyde e?itli tercihler ve saptamalar yapabilmek iin, Pardus'un zaman iinde kaplayaca?? alan? tan?mlamak gereklidir.

Pardus, srmleri farkl? dikey pazarlarda, e?itli kullan?m ?ekillerinde ve alanlar?nda, toplumun her kesiminde tercih edilen, kullan?lan ve yayg?nla?t?r?lan bir i?letim sistemi da??t?m? olacakt?r.

Kar amac? gdlmemekle birlikte, kullan?lacak ve olu?turulacak i? modelleriyle, z kaynaklar? ile ayakta durabilen, srdrlebilir bir organizasyon olu?acakt?r.

Geli?tiriciler, mevcut teknolojik problemlere, uygulanabilir ve yeniliki zmler getirerek kresel dzeyde Linux ve a?k kaynak camias?na zgn katk? yapacaklard?r.

Ki?isel bilgisayar?n?za Linux tabanl? bir yaz?l?m kurdu?unuzda;

  • Yaz? yazabilmek, tablolar olu?turabilmek, Slytlar haz?rlamak iin gerekli olacak her trl yaz?l?m.
  • Bir web taray?c? (rn. Firefox) ve bir E-Posta yaz?l?m?. (rn. Thunderbird veya Evolution)
  • En az Photoshop kadar gl bir resim dzenleyici (GIMP)
  • Bir Anl?k Mesajla?ma uygulamas?.
  • Bir film oynat?c?.
  • Bir mzik oynat?c?.
  • Bir PDF okuyucu.
  • Ar?iv amak iin gerekli her ?ey (ZIP, vs.) .

Linux ile kolayca al??maya ba?layabilirsiniz.

Dnya zerinde birok devlet kurumu, firma ve ki?i kendisi iin faydal? olabilecek, Server, ki?isel kullan?m vb. kullan?m iin bir i?letim sistemi kullanmaya ba?lam??, hatta geen sre zarf?nda Linux i?letim sistemlerinin gvenilirli?i, esnekli?i, bulunabilirli?i, kolay ?renilebilirli?i, cretsiz olmas? ve kolay elde edilebilir olmas? nedeniyle vazgeilmez olmu?tur.

Dnya zerinde bulunan ve hat?r? say?l?r say?da virs Linux haricindeki i?letim sistemi haz?rlanm??t?r. Virsn al??ma yap?s?nda o i?letim sisteminin kodlar?na ve yap?s?na gre haz?rlanm??t?r. Bu, ortamda dola?an virslerin %95 i gibi kmsenemeyecek bir rakam. Srekli sistemlerin geli?tirilmesi, de?i?tirilmesi nedeniyle Linux iin, di?er i?lerim sistemine gre daha az say?da virs vard?r ve onu da Linux iin haz?rlanm?? cretsiz bir anti virs ile temizleyebilirsiniz.

Linux iin kullan?lan kodlarla sadece i?letim sistemi yaz?ld???n? d?nmeyin. Ayn? zamanda web uygulamalar? da haz?rlanmaktad?r, Joomla, Wordpress, PhbBB, Drupal vb. birok ierik ynetimli web sitesi, komponent ve modlleri, a?k kaynak kodlar?yla haz?rlanm?? ve onlar da cretsiz olarak internet ortam?nda da??t?lmaktad?r.

Siz de, parasal kar??l??? binlerce dolardan daha fazla olan ama para ile sat?lmayan, stabil itesi yksek, virs bula?mayan, tamamen yerli olan i?letim sistemini denemek isterseniz,

http://www.pardus.org.tr

Adresini ziyaret etmeniz ve pardus iin en sonra haz?rlanan kararl? srm indirmeniz yeterli olacakt?r. Hatta kurulumu birka t?k ile bitirebilmenize ra?men detayl? bir anlat?mda site iinde mevcuttur.

Ki?isel kullan?m?n?z iin gerekli olan ve TB?TAK taraf?ndan haz?rlanm?? olan orijinal medyay? (orijinal CD), cretsiz olarak firmam?zdan da temin edebilirsiniz.

---------------------------------------------

Reha Akkoan
Life Bili?im E?itim ve Dan??manl?k
0.232.347 95 53
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

www.liefbilisim.com

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?