Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Sevgili Hasan Y?ld?z,

Ya da Hasan Abi diyece?im ama tan??al? daha 2 ay bile olmad?. Ne dü?ünürsün bilmem. Ben hayatta senin kadar sab?rs?z inançl?, ihtirasl?, istekli bir insan daha görmedim desem yalan olmaz. Daha duman? tüterken getirdi?in “Sektörün Öncüleri”nin ilk say?s?n? ilk tutan ve okuyan olman?n gerçek gururunu ya??yorum. Elinize sa?l?k. ?ehrimizin ihtiyac?, bölgemizin kaplanlar?n?, ya?am öykülerini, tecrübelerini payla?may? arzu etti?in bu çal??ma, dilerim gönlüne göre olur.

Herkese fayda getirecektir. Uzun ömürlü ve bereketli olmas?n? diler, sevgi ve sayg?lar?m? iletirim.

 
Adnan YELKENC?O?LI / AKDEM?R GRUBU 08/06/2010

 
Gördü?üm katolo?, Hasan Beyin yapm?? oldu?u… Daha ne olmas? laz?m ki ?  
Bülent Ocak / Genç Ocak Mobilya 08/06/2010

 

Say?n Hasan Y?ld?z

Bey Abimiz yapm?? oldu?unuz çal??may? çok be?endim. Sizi ve ekibinizi kutlar?m.Ba?ar?lar dilerim.

 
Ya?ar Deliba?o?lu / Erciyes Mermer 09/06/2010

 

Say?n Hasan YILDIZ

Sektörün Öncüleri Say?n Hasan Bey;   ?lik say? dergiye bakt?m inceledim. Ve dergi olarak say? olarak harbiden çok güzel olmu?. Bu arada arkada?lar?m?n dergide yer almas? çok güzel. Bakt???n zaman çok güzel bir ?ey ortaya ç?km??. Te?ekkür ederim. Sayg?lar?mla.

 
Murat ?enol / Palet Market Ltd.?ti. 09/06/2010

 

Say?n Hasan Y?ld?z;

Sektörün üncüleri olarak yapm??  oldu?unuz çal??malar?n?z?n ilk ürünü olan derginizi inceledim. Çok De?erli bir çal??ma olmu?. Ben firmam olarak ilk say?da bulunmaktan onur duyuyorum. Bundan sonraki bu tür güzel çal??malar?n?z?n, daha güzel ve daha ba?ar?l? olaca??ndan eminim.

Te?ekkür ediyor sizi ve çok kararl? buldu?um ekibinizi can? gönülden kutluyorum. Ba?ar?lar Diliyorum.

 
Osman YALAVAÇ  

 

Tan??t???m?z günden beri Hasan Abi olarak hitap ettim. Çünkü o kadar samimiyet vard? sizde. Asl?nda tan??mam?z çok yo?un bir zamana gelmi?ti. Sizi baya bir beklettim. ??lerin bitmeyece?i belli olunca adam? fazla bekletmeyelim mant??? ile ba?lad???m?z görü?meden kat?lal?m karar? ç?kt?. Asl?nda ne içten evet dedim? Onlarca arayan soran reklam yapal?m, tan?t?m yapal?m diyen ki?ileri ret ederken, bu adam güzel bir ?eyler yapacak dedim. Haks?z da ç?kmad?m.

Bu güzel çal??ma için Hasan Abicime te?ekkür ederim.

 
Murat Ye?iltay / YE??LTAYLAR LTD. ?T?. 09/06/2010

 
Sektörün Öncüleri dergisini gerçekten be?endim. Farkl? bir bak?? aç?s?yla de?i?ik ba?ar? öykülerini okuyup, görmek ba?ka bir tat, Tebrik ediyorum, ba?ar?lar diliyorum.  
Hasan Küçükkurt / BORTAR  

 

Dergiyi gördüm Hasan bey

Çok be?endim. Çok iyi. Her zaman devam?n? dilerim. Sizin daha iyi i?ler yapaca??n?zdan eminim. Daima yan?n?zday?m. Sizlere ba?ar?lar dilerim.

 
Hac? Memin Gültekin / EMM YEMEK FAB. 09/06/2010

 

Sektörün Öncüleri dergisini gördüm. Çok be?endim. ?çinde olmaktan gurur duydum. Ben bu ekibin Hasan Y?ld?z yönetiminde bu i?i ba?araca??n? biliyordum. Onun için de bu dergiye ilk kat?lan firma olmamdan dolay? kendimi kutlad?m.

?imdi Hasan Y?ld?z ve Ekibinin bu anlay??? yayg?nla?t?rmas?n?, Türkiye’ye yaymas?n? bekliyorum. Ben her zaman yan?n?zday?m. Sizi tebrik ediyorum.

Ba?ar?lar?n?z?n devam?n? diliyorum.

 
Recep ?BR?M / ?brim Nakliyat 09/06/2010

 

SEKTÖRÜN ÖNCÜLER? DERG?S? 1. SAYISINI ?NCELED?M. DERG?N?N NASKI, D?ZG?, ?EK?L ?T?BARIYLE GÖZ DOLDURDU?U G?B? ?ÇER?K OLARAK EMEK VE ZEKA B?RL?KTEL??? ?LE BA?ARIYI YAKALAMI?.

ÜRET?M SEVDALISI ?? ADAMLARIMAZI BULUP ORTAYA ÇIKARMI? VE BA?ARILARININ SIRLARINI PAYLA?MAK ?Ç?N RÖPORTAJLAR YAPILMI?.

YAYIN HAYATININ BA?INDA C?DD? B?R EKS??? TAMAMLAYACA?INA ?NANDI?IM BU YAYIN ORGANINA BA?ARILAR D?LERKEN, ÜRET?M SEVDALISI ?NSANLARIMIZI DA B?R ARAYA GET?RD??? ?Ç?N TE?EKKÜR EDER?M.

YOLUNUZ AÇIK OLSUN.

 
TACETT?N BAYIR / AS-EL A?. Yön. Kur. B?k / US?AD ?ZM?R TEMS?LC?S?  

 

Hasan Y?ld?z Abinin haz?rlad??? Bu güzel Derginin eme?i geçenlerine te?ekkür ederim. Böyle dergilerin okuyucuya ula?mas?nda fayda ve tecrübe kazan?lmas?nda fayda oldu?unu dü?ünüyorum.

Te?ekkürler.

 
Yusuf EREN / Eren Otomotiv  

 

Say?n Sektörün Öncüleri Dergisi Ad?na Hasan Y?ld?z bey,

?sminiz gibi y?ld?z ayar?nda bir dergi tasarlam??s?n?z.

Benim i?im tasar?m olmas?na ra?men öncelikle ÖZEL F?RMALARI KURAN ÖZEL ?NSANLARI bir araya getirmek te HAR?KA B?R TASARIM olmu?.

?nan?n biribirine yarar? olacak, faydal?, payla??mc?, her bir kesimden ders ç?kar?lacak ve ÖRNEK al?nacak bir çal??ma için size TE?EKKÜR ED?YOR ve çal??man?zda üstün ba?ar?lar diliyorum.

 
M?MAR NUR OKTAR 10/06/2010

 
Dergi bize anlat?ld??? gibi çok ??k ve okunmas? zevkli olmu?. Tabi içeri?i de unutmamak gerek. ?çeri?inde birçok giri?imciye çok faydal? olaca??n? dü?ünüyorum.  
Ali Day?o?lu / Do?a Ferforje  

 

Sektörün Öncüleri adl? kitapç??? inceleme f?rsat? buldum. Öncelikle haz?rlanmas?nda eme?i geçenlere te?ekkür ederim.

Bizim Sektörün Öncülerinden ö?renece?imiz ve bunlar? da kendi i? hayat?na uygulayaca??m?z çok önemli konular var.

Bizler Sektörün Öncülerinin deneyimlerinden yararlanarak daha az hatayla i?lerimizi yap?p birer öncü olarak gelecek nesillere deneyimlerimizi anlatmam?za bir vesile olacakt?r.

Hasan Y?ld?z Beye te?ekkür ediyorum. Bizlerin eksiklikleriniöncülerin deneyimleri ile giderdi?i ve bizlere bu önemli kitapç??? haz?rlad??? için te?ekkürler Hasan Bey.

 
Mustafa TEK?N / AYVALIK ?lçe Turizm Müdürü 18/06/2010

 
Say?n Dostum Hasan Y?ld?z Beyin beni ziyaretinde vermi? oldu?u Sektörün Öncüleri dergisini hayranl?kla okudum. Çok etkilendim. Kendisine te?ekkürlerimi sunar Ba?ar?lar dilerim.
Remzi Do?an / Alt?nba?ak Un Fab. 13/06/2010

 

Merhaba ;

Sektörün Öncüleri Yay?n hayat?n?zda ba?ar?lar diliyorum. Yay?nc?l?k bir renk armonisidir. Sizlerin bu armoni içersinde çok güzel renkler sunaca??n?za eminim.

Sevgili Hasan Y?ld?z Yolun daima aç?k olsun, Tüm yay?n ekibini kutluyorum. Ellerinize sa?l?k.

Lezzetli bir yay?n olmu?. Elime her ald???mda ayni tad? alaca??mdan ad?m gibi eminim.

Sevgiler, Sayg?lar…

 
MET?N DEM?R 05/07/2010

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

Kö?e Yazarlar?